بررسی تاثیر عوامل رفتاری بر کارافرینی درون سازمانی کارکنان شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: سازمانها برای نیل به اهداف خویش به نیروی کارآمد وخلاق نیاز
اساسی دارندخلاقیت و تولید افکار و اندیشه های جدید توسط مدیران و کارکنان سازمانی دارای
اهمیت ویژه ای است و این امر در سازمان از جایگاه والایی برخوردار است . امروزه سازمانهایی
موفق هستند و می توانند در دنیای پررقابت ادامه حیات بدهند که دائمًا افکار و اندیشه های
جدید را در سازمان به کار می برند واین امر توسط مدیران و کارکنان خلاق امکان پذیر است
روش پژوهش: دراین مطالعه بااستفاده از پرسش نامه محقق ساخته به بررسی ابعادعوامل
رفتاری ومولفه های آن چگونه برکارافرینی درون سازمانی کارکنان شهرداری تهران تاثیر گذار
است پرداخته شده است.
بادرجه ازاد یچهار بزرگتر است a2=% یافته ها: باتوجه به ازمون خی دو درسطح احتمالی 5
نشان می دهد که فراوانی مشاهده شده بافراوانی موردانتظارتفاوت معناداری وجودداردوتمام
فرضیه ها تایید می گردد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ه ای حاصل ازپژوهش ویژگی مدیران،کارکنان ،فرهنگ
سازمانی،سبک رهبری برکارافرینی درون سازمانی تاثیرمستقیم دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the influencing factors on the inter-organizational entrepreneurship of municipality staff Tehran branch

چکیده [English]

Introduction: to achieve their aims,organizations essentially need to competence,creative and initiative labor forc.creativity and doing new thinking,in addition to introduce brilliant thoughts by the manegers and the staff of organizations is especially important to their vitality.and this issue has got a high position in any organization's promotional continuity.today,organizations that are successful can survive in such a competitive world where new thoughts and novel ways of thinking are presented to be utilized in organizations and achieving to this aim is only in the powerful and capable hands of the mangers and staff of theirs.                                                                                  
Methods: in this study, it has tried to survey how different dimensions of behavioral factors and their components have impacts on the tnter- organizational entrepreneurship of the municipality staff- Tehran branch using a researcher –made questionnaire.                                                              
Findings: regarding to a2 test at possible  level a2=%5,with the degree of freedom of 4, which is larger , it shows that the observed freguency has ameaningful difference from the expected one so the  hypothesis is supported and approved completely.                                                                      
Conclusion: considering the results gained from thid research, it can be concluded that the manager's specifications, organizational culture ,the style of leadership all have direct impacts on inter- organizational entrepreneur ship.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • inter –organizational entrepreneurship
  • behavioral factors
  • organizational culture