امکان سنجی پیاده سازی مدیریت پسماند در شهرک شهید خرازی ناحیه ٣ منطقه ٢٢

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: مدیریت پسماند در کلان شهر تهران کاری بس دشوار و پر هزینه
است و بهبود این مدیریت بدون در نظر گرفتن نقش مردم و اهمیت آنها که تولید کننده اصلی
پسماند شهری می باشند، عم ً لا غیر ممکن م یباشد از اینرو در این مقاله نقش مشارکت مردمی
در بهبود مدیریت پسماند شهری، آموزش و استفاده از امکانات تکنولوژیکی و فنی مورد توجه
قرار می گیرد.
روش پژوهش: در پژوهش حاضر، جامعه آماری کلیه شهروندان ساکن در شهرک شهید
خرازی ناحیه ۳ شهرداری منطقه ۲۲ می باشند که سرپرستان خانوار یا والدین (پدر و مادر)
مورد بررسی قرار گرفت هاند و در مجموع ۱۰۶ پرسشنامه کامل به دست آمده که پس از
مورد تجزیه و spss کدگذاری سئوالات بسته و مقوله بندی سئوالات باز از طریق نرم افزار
تحلیل قرار گرفته اند. ابتدا از آمار توصیفی استفاده شده و برای اثبات فرضیه ها و بررسی رابطه
بین متغیرها از آزمونهای همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است.
یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که در ناحیه ٣ منطقه ٢٢ شهرداری تهران
مدیریت پسماند به طور بهینه اجرا شده و این ناحیه از امکانات آموزشی مناسب جهت پیاده
سازی مدیریت پسماند برخوردار می باشد. همچنین بر اساس این پژوهش مشخص گردید که
مشارکت های مردمی چهت پیاده سازی مدیریت پسماند در ناحیه ٣ منطقه ٢٢ مطلوب بوده و
این ناحیه از امکانات تکنولوژیکی و فنی مناسبی جهت پیاده سازی مدیریت پسماند برخوردار
می باشد.
نتیجه گیری: با این پژوهش امکان پیاده سازی مدیریت پسماند در شهرک شهید خرازی
ناحیه ٣ منطقه ٢٢ شهر تهران باتوجه به امکانات آموزشی و مشارکت مردم و استفاده از
تکنولوژی میسر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possibility of implementation of municipal solid waste management in Khrazi township,zone 22 (district 3) of Tehran municipality

چکیده [English]

In troduction and objective:Management of reside in the
metropolitan line Tehran is a more difficult job and to improve this
management in practical is impossible, if not taken people function
and their importance whom producer of the main residue into
account.
Therefore , the current research is intended to study the public
participation in improving urban residues , education and how to use
technological facilities .
Methodology: Here, the participants including all the civilians
residing at Kharazi town in district 3 of municipality 22 .
All family heads have been investigated and totally 106
questionnaires were obtained which were analyzed by SPSS through
coding and categorizing the items .
First,descriptive statistic has been used and pierson and spirmans
correlation tests was used for proving the hypotheses and studing
correlation among variables .
Findings: The results indicated that the management of residues has
been done optimally across district 3 ,22 areas Tehran municipality
and this district is of appropriate educational facilities for
fulfilmenting of residues management