بررسی تأثیرات افزایش تراکم ساختمانی بر شبکه حمل و نقل بافت قدیم شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: تحلیل و بررسی بافت قدیم از مباحث مهم و حساس برنامه ریزی
شهری است. و یکی از مسایلی که در این بافت امروزه بیشتر مطرح است؛ مسأله حمل و نقل
شهری است. در واقع برنام هریزی حمل و نقل شهری به عنوان مؤثرترین ابزار هدایت توسعه
شهر و شک لدهی به محیط و ارتقای کیفیت زندگی شهری مطرح است. هدف این تحقیق
بررسی تأثیرات افزایش تراکم ساختمانی بر شبکه حمل ونقل بافت قدیم شهر تبریز می باشد.
روش پژوهش: روش این پژوهش تحلیلی، توصیفی، کتابخانه ای و نوع آن کاربردی است و
استفاده شده است. GIS برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار
یافته ها: ضعف دسترسی و ساختار نامناسب شبکه حمل و نقل شهری، و همچنین موقعیت
فضایی کاربر یها و تراکم ساختمانی بیش از حد در بافت قدیم شهر، نارسایی در سامانه حمل
ونقل عمومی، نامنسجم بودن تردد عابران پیاده و وسایل نقلیه و وجود گره های زیاد ترافیکی
همگی در افزایش ترافیک بافت قدیم شهر تبریز موثر بوده اند.
نتیجه گیری: برای بهبود و ساماندهی سیستم های حمل نقل شهری در بافت مرکزی شهر
تبریز، راهی جز حفظ تعادل و توازن بین سه عنصر جمعیت، خدمات و حمل ونقل از طریق
تلفیق برنامه ریزی حمل و نقل با برنام هریزی کاربری زمین و هماهنگی آنها با تغییرات تراکم
وجود ندارد بنابراین می توان با بهبود مدیریت حمل و نقل شهری، افزایش کارایی سیستم
اتوبوس رانی، اخذ هزینه های واقعی حمل و نقل از وسائط نقلیه شخصی و بهبود شبک ههای پیاده
و دوچرخه در شهرها به حمل و نقل پایدار در چارچوب شهر فشرده دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis increase effective building density on transportationnetwork of urban old textures Tabriz city

چکیده [English]

Introduction  and  Aim: The analysis and study urban old texture is for important subject urban planning. One of problem nowadays in this texture was propound urban transportation. In reality urban transportation planning is propound with title effective factor of guidance urban development and forming with environment and advance of quality and desired urban life. Purpose research is analysis increase effective building density on transportation network of urban old textures Tabriz city.
Method research: The approaches methods in this research is survey, documental and kind is application. For analysis data’s to use of  GIS software. 
finding: The great bulk of frequentation to be accomplished in Tabriz city to pass for city center or finishing and this is with reason building density kinds of financial, commercial, educational and tourism in district.Therefore access weakness and unsuitable structure urban transportation network. and also is effective use spatial location and building density more than in urban old textures, inexpressive in public transportation network, un regular going back and forth pedestrian passerby and transport means and existent many traffic knots in increase of traffic urban old textures.
Results: Therefore is proposal for improvement urban transportation system urban old texture in Tabriz city not existent method unless equilibrium middle three factor population, services and transportation planning with land use planning and perfect those with density changes. Therefore is clouding with improvement transportation management, increasing efficiency busing system and improvement pedestrian and bicycle network in cities to find an with suitability transportation in framework concentrated city. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • building density
  • Transportation
  • land use
  • urban old texture
  • Tabriz city