در تعالی مدیریت شهری SWOT نقش تجزیه و تحلیل (مطالعه موردی منطقه ٢٢ تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تجزیه و تحلیل
مدیریت شهری جهت استفاده بهینه از مزیت ها و فرصت ها و همچنین کاهش نقص ها و
مدیریت بهینه تهدیدها می باشد که در نهایت به تعالی مدیریت شهری منجر گردد.
روش پژوهش: بدلیل اینکه به دنبال ایجاد یک رابطه همبستگی بین دو متغیر تجزیه و تحلیل
و تعالی مدیریت شهری هستیم و همچنین منطقه ٢٢ تهران به عنوان مکان مورد SWOT
مطالعه انتخاب شده است، لذا پژوهش حاضر همبستگی ‐ موردی است. جامعه آماری پژوهش
حاضر کلیه مدیران و تحلیل گران مسایل شهری منطقه ٢٢ تهران که به نحوی در تصمیم
گیری و و ایجاد خط مشی آن دخیل هستند می شود. لذا کلیه مدیران حاضر در شهرداری
منطقه ٢٢ ، اداره آب، اداره برق، سازمان های غیر دولتی، شرکت های مشاوره ای و. .. در جامعه
آماری پژوهش محسوب می شوند.
یافته ها و نتیجه گیری: پس از بررسی سوالات وفرضیه پژوهش نتایج حاکی از این بود که
منطقه دارای پتانسیل گردشگری مناسبی است، دسترسی به آن آسان است و کاربری زمین در
آن مدیریت شده است. همچنین نتایج نشان داد که کمبود زیرساخت ها در همه ی بخش ها
مشهود است، زیر ساخت های لازم جهت مدیریت فاضلاب وجود ندارد و منطقه از لحاظ
زیرساخت های اسکان گردشگری دارای کمبود است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SWOT analysis and its role in promoting urban management

چکیده [English]

All the city authorities have been concerned about urban economy during their responsibility. The goal of this research is to assess the role of environmental analysis in city system in order to optimizing the use of advantages and opportunities and also reducing the faults and managing the threats.
   In order to develop a correlation among variables, also study the 22nd region of Tehran, the research method is case study correlation. All the urban managers and analyzers who involve in city decision making and planning are counted in our universe. Moreover, all the information is gathered from related books, articles, and official documentaries in Tehran municipality and some urban consulting institutes exist in 22nd region of Tehran.
   After all the questions and assumption were observed, these facts are concluded: the region has suitable potential for tourism industry, it is access able, and the land use is being managed. Furthermore, lack of infrastructures in all sectors is clear, lack of waste water management exists, and there is lack of tourist accommodation in this region.