جایگاه تکنیک دلفی درمدیریت و برنامه ریزی شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش:در این مقاله با نگاهی به جامعیت برنامه ریزی شهری از نظر موضوع و
از نظر گروه های ذی نفع و هدف و نیاز موکد به تصمیم گیری چند بعدی کارشناسان در مراحل
مختلف به تشریح فن دلفی و جایگاه آن در فرایندکلان برنامه ریزی و برنام هریزی و مدیریت
شهری پرداخته می شود
روش پژوهش:برای بررسی جایگاه تکنیک یادشده در فراین  د برنامه ریزی و مدیریت شهری از
روش ترکیبی اسنادی،کتابخانه ای و تحلیلی، استفاده شده است.
یافته ها:با توجه به اینکه شهر جزو سیستم های احتمال آمیز پیچیده است و برنامه ریزی یک
اقدام با ماهیت سیاسی می باشد که که نحوه تخصیص قدرت و منابع را در بین گروهها و
بازیگران شهری تحت تاثیر قرار می دهد تکنیک دلفی یکی از ابزارهای کارآمد در اصلاح
روند های تصمیم گیری و مدیریت و برنامه ریزی صحیح امور شهری می باشد.
نتیجه گیری: با توجه به جامعیت برنامه ریزی شهری از نظر موضوع و از نظر گروه های ذینفع و
نیاز موکد به تصمیم گیری چند بعدی مدیران، این تکنیک می تواند در بررسی مسایل و
موضوعات شهری و در تصمیمات کمیسیون های مختلف شهری موثر افتد و از حداکثر مشارکت
شهروندان در برنام ههای شهری استفاده نماید این فن بادرگیرکردن مردم و نمایندگان منتخب
آنها و احزاب و اصناف مختلف درفرایندتصمیم گیری و مدیریت شهری دغدغه چگونگی
بهره مندی از مشارکتهای مردم را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Delphi technique in urban planning and management

چکیده [English]

Research Objective: In this article a look at urban planning comprehensiveness of the topic and groups of interested parties and the purpose and emphasized the need to decide next few experts in the various stages described the Delphi technique and its position in the overall process of planning and planning and urban management will be discussed.
Methods:  Techniques to check the place mentioned in the process of urban planning and management of documents combined approach, a library and analytical, are used.
 Results  Considering that part of the city system is complex and likely offensive action plan is the political nature of that power and how to allocate resources between groups and actors in the city will affect the Delphi technique of efficient tools in the reform process decision-making and management of urban affairs and planning is correct.
 Conclusion: onsidering the comprehensiveness of urban planning and the subject of interest groups and emphasized the need to decide next few managers, this technique can review decisions and in urban issues and issues of various commissions and from the city falls effective maximum citizen participation in programs urban use this technology to involve people and their elected representatives and political parties and trade unions in various decision-making process and urban management concerns how people benefit from contributions to reduce

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delphi Technique
  • Consensus
  • jury
  • Urban Planning
  • urban development project
  • e-participation