ارزیابی تأثیر اجتماعی پروژه یکطرفه کردن خیابان ولیعصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول کاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: طرح حاضر به ارزیابی تأثیر اجتماعی، طرح یک طرفه کردن خیابان
ولی عصر حد فاصل بین میدان ولی عصر و پارک وی که توسط شهرداری تهران از اواخر مرداد -
ماه سال ۱۳۸۸ به منظور روان شدن بار ترافیک و همچنین حفظ زیبایی طبیعی و فضاهای
مطلوب خیابان ولی عصر به اجرا گذاشته است، پرداخته است و پیامدهای مثبت و منفی اجر ای
طرح را مورد ارزیابی قرار داده است.
روش پژوهش: در اجرای پژوهش حاضر از دو روش مطالعه کمی و کیفی به صورت تلفیقی
استفاده شد. در نهایت به نقاط قوت ، ضعف و همچنین فرصت ها و تهدی د ه ای آن پرداخته
شده است.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که این طرح از دیدگاههای مختلف داری نقاط قوت
و ضعف می باشد. اجرای این باعث استفاده بیشتر از وسیله نقلیه عمومی گردیده است ولی در
طرف مقابل با ایجاد مشکلاتی زیادی برای اهالی منطقه و کسانی که محل کار آنها در منطقه
است گریده است.
نتیجه گیری: نتایج تحلیلی یافته های پژوهش حاکی از آن است که نظر اکثر ی ت شهروندان
ذینفع مالک، ساکن و عابر مورد مصاحبه در محدوده طرح، نه تنها اقدام ترافیکی مذکور موجب
روان تر شدن ترافیک نشده بلکه کاهش مصرف سوخت را ن ی ز در پ ی نداشته است ز ی را
شهروندان زیادی همچنان از وسیله نقلیه شخصی و سایر وسایل نقیله غی ر از اتوبوس شرکت
واحد استفاده می کنند ضمن اینکه بار ترافیکی در مسیر عادی رفت، زیادتر و کندتر شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social impact assessment of Valiasr Project as a one way avenue

چکیده [English]

Introduction and purpose: the present paper tries to study the Valiasr project as a one way avenue from August 2009 which has done by Tehran Municipality in order to reduce traffic flow and maintain the natural beauty and appropriate spaces of this avenue .finally the positive and negative outcomes are considered based on social impact assessment (SIA).
Methodology: this is a qualitative and quantitative research also the strength, weakness, opportunities and the threats (SWOT) are described.
Findings: the findings show that this project raises the strength, weakness points .Generally speaking, it leads to increase the application of means of transportation as well as some residents face with many problems.
Results: the results indicate that the respondents believed in the problems and weakness of this project more than its strength, as if there are many people who used their personal cars so the traffic flow remained in force. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Valiasr Avenue
  • one way avenue
  • social impact