آینده نگری گسترش سکونتگا ههای غیررسمی در مناطق شهری آذربایجان غربی و راهبردهای مدیریتی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

یکی از معضلات مدیریت شهری استان آذربایجان غربی تجربه روند رشد سریع شهرنشینی
در سه دهه اخیر و به تبع آن شک لگیری سکونتگا ههای غیررسمی (مناطق حاشیه نشین) به
لحاظ ضع فهای ساختاری متعدد ‐ از حوزه های اقتصادی گرفته تا مدیریت شهری ‐ می باشد،
افزایش قریب به یک میلیون نفر دیگر به جمعیت فعلی استان تا سال ١٤٠٥ زنگ خطری برای
مدیریت و برنامه ریزی شهری آن می باشد.
روش این پژوهش از نوع آماری تحلیلی می باشد. نتایج سرشماری ٥٠ سال اخیر استان
مورد تحلیل قرار گرفته و سپس براساس تحلیل روند و کاربست مدل های آماری، جمعیت
استان برای ١٤٠٥ پیش بینی شده و بر آن اساس تصویری از نیاز به مسکن و رشد
سکونتگاه های غیررسمی استان برای ١٤٠٥ ارائه شده است.
کمبود مسکن، بد مسکنی، آلودگی محیط زیست، پایین آمدن احساس امنیت، گسترش
فقر، بیکاری، و به طور کلی کاهش ارزش های زندگی شهری تنها بخشی از تبعات رو به رشد
پدیده سکونتگاه های غیررسمی در استان م یباشد که در صورت عدم کاربست مدیریت راهبردی
و توافق بر سر اجرای دقیق محورهای مصوب برنامه پنجم توسعه استان ابعاد وسیعتری خواهد
گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predict of Expand Informal Settlements in Urban of West Azerbaijan Province and Management Strategies

چکیده [English]

One of the problem in urban planning and Management in west Azarbaijan province is rapid Growth of urbanization and population and informal settlement in the recent 30 years.
4milion will increase before 1405 and it means more problems at province Government.
The purpose of this research is prediction of expand of informal settlement in 1405 and to show the strategies of urban management.
The part of problems at informal settlement is: The lack of housing places; Environment pollution; Decrease of feeling security and Growth of unemployment and social problems.
So it is necessary to strategic planning for urban development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informal settlement
  • Azerbaijan Province
  • factor Analyzing model
  • sustainability levels