طراحی و ساماندهی پارکها در محیط زیست شهری (مطالعه موردی پارک ۸ شهریور شهر سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

اهداف این پژوهش بررسی الگوهای زیبا سازی منظر و محیط در فضای پارک های شهری
برای شهروندان، بررسی ناهنجاریها، نابسامانی های موجود در پارکها به دلیل عدم طراحی
مناسب فضاهای پارک، فراهم آوردن شرایط مطلوب در پارک ۸ شهریور به منظور استفاده بهتر
کاربران، ارائه معیارهای مناسب برای بهسازی در جهت ارتقای کیفی پارکهای شهر سمنان
است. جامعه آماری این پژوهش در برگیرنده کلیه شهروندان شهر سمنان به تعداد ۱۲۶۷۸۰
نفر بر اساس سر شماری سال ۱۳۸۵ می باشد. و تعداد نمونه مورد نظر ۱۷۰ نفر از این مجموعه
الگوهای زیبا سازی منظر و محیط در پارکهای شهری باعث جذب و » بوده است. هر دو فرضیه
دستیابی به محیط زیبا و سبز شهری باعث افزایش کیفی » و « افزایش کمی کاربران است
با محاسبه « زندگی شهروندان و سلامت روانی و جسمانی و بازدهی بیشتر در جامعه است
فراوانی درصدی، محاسبه آزمون پیرسون و وجود تفاوت معنی دار بین سوالات تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Desining and Organizing of Parks in Urban Environmont: Acase Stdady of "8Th Shahriva" Park in the Semnan Sity

چکیده [English]

The aims of this research were studying landscape and environment beautification plans in urban parks for citizens, studying existing abnormalities and irregularities in parks, resulted from non appropriate design of park spaces, providing appropriate conditions in Park 8 Shahrivar for users, providing suitable criteria to qualitatively improve Semnan parks. Statistic society of this research, based on census of 2006, is included all citizens of Semnan amounted to 126780 persons and the studied sample is 170 persons of this society. This research has 2 hypotheses in mind: the hypothesis 1” landscape and environment beautification plans in urban parks can attract and increase users’ numbers” confirmed by calculating percentage abundance and Pierson test calculation and considerable different between questions. Hypothesis 2 “access to beautiful and green environment can increase citizens’ life qualitatively and increase the society output” confirmed by calculating percentage abundance and Pierson test calculation and considerable different between questions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • green space
  • landscape and environment beautification plan
  • appropriate design
  • refreshing and comforting environment
  • users