تعیین سطح هوش سازمانی دانشجویان رشته مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

این پژوهش از حیث هدف یک پژوهش کاربردی است و از جهت روش اجرا توصیفی
(همبستگی) است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش روش میدانی و روش کتابخانه ای
است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز در این پژوهش شامل فیش، پرسشنامه و در صورت لزوم
کارت مصاحبه می باشد. پس از تعیین محیط پژوهش، با توجه به تعداد دانشجویان (مجموعا
١٣٩ نفر) از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در این
پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ٢٨ گویه ای می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین سطح
هوش سازمانی دانشجویان مدیریت شهری واحد علوم و تحقیقات م یباشد.
نتایج پژوهش نشان میدهد سطح مؤلفه چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، کاربرد
دانش، فشارعملکرد و روحیه از مؤلفه های اصلی هوش سازمانی دانشجویان مدیریت شهری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در حد مطلوبی است و متاسفانه سطح مؤلفه اتحاد
و توافق و میل به تغییر از مؤلفه های اصلی هوش سازمانی دانشجویان مدیریت شهری دانشگاه
آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در حد ضعیفی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Organizational Intelligence Level of Urban Management Students in the I.A.U, Tehran’s Science and Research Branch

چکیده [English]

Introduction and Objectives: The purpose of this research is to determine the level of organizational intelligence (O.I) of Urban Management students of the IAU, Tehran; s Science & Research.
Material and methods:This is an Applicable research by purpose and Descriptive(correlation) by performance.Data is collected by Field & Librarian methods.Instrument of data collection consists of Index , questionnaire forms(28factors) and Interview card if it is needed.After identification of research environment, according to the amounts of students(139people),Available Sampling Method was used.
Results: Findings reveals these factors of (O.I);” strategic perspective, ,common destiny,application of knowledge,pressure of performance& morale”as the significant ones are desired.On the contrary,”unity and aggrement,tendency to change”are in disappointed level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Intelligence (O.I)
  • the IAU
  • Tehran’s Science and Research Branch