اهمیت توجه به توسعه فضایی آموزش عالی در برنامه ریزی راهبردی مدیریت شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

دانشگاه یکی از مراکز آموزش عالی و از جمله کاربر یهای شهری محسوب م یشود.
مکان یابی دانشگاهها بخشی از برنامه ریزی جامع برای مؤسسات آموزش عالی است که به منظور
بالا بردن کیفیت فضایی مکانی، ظرفیت و امکانات توسعه ی دانشگاه ها و تضمین انتخاب مکان
آنها براساس اهداف و اولوی تها صورت م یگیرد. بر این اساس این پژوهش در صدد پاسخ به
اهمیت توجه به توسعه فضایی آموزش عالی در برنامه ریزی راهبردی مدیریت شهری بوده است.
همچنین این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی م یباشد. نمونه مورد
تحقیق شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی می باشند
که تعداد ٥٠٠ نفر به عنوان نمونه مورد تحقیق انتخاب شدند. که ٤٧١ پرسشنامه به محقق
عودت داده شد. برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از دو روش کتابخان های و میدانی
(پرسشنامه ٢٤ گویه ای طیف لیکرت) استفاده شده است. بر اساس مطالعه ادبیات موجود
مؤلفه های نیروی انسانی، شرایط سیاسی امنیتی، شرایط فرهنگی، شرایط اقتصادی، ویژگی
قومیتی، زیر ساخت های شهری، زیر ساخ تهای تکنولوژیک و وضعیت جغرافیایی به عنوان
مؤلفه های اصلی پژوهش شناسایی و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد از نظر نمونه
مورد پژوهش، مولفه شرایط سیاسی‐امنیتی دارای رتبه نخست اهمیت و مولفه های: زیر
ساخت های شهری، زیر ساخت های تکنولوژیک و نیروی انسانی در رتب ههای بعدی اهمیت توجه
به توسعه فضایی آموزش عالی دربرنامه ریزی راهبردی مدیریت شهری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of Considering Spatial Development of Higher Education in Strategic Planning of Urban Management

چکیده [English]

University is considered as one of centers of higher education and of urban handlers. University site selection is a part of comprehensive planning for higher education institutions in order to improve the spatial - location quality, capacity and facilities for the development of universities and to ensure their site selection based on the objectives and priorities.
 Accordingly, this study seeks to deal with the importance of spatial development of higher education in the strategic planning of urban management. This research is applied in terms of purpose and it is descriptive in terms of the methodology. The statistical sample of the study included all students studying in public and Islamic Azad universities among whom a number of 500 people were selected as the research sample. 471 questionnaires were returned to the researcher. Two methods of library and field (24 item questionnaire of Likert spectrum) were used to collect data in this study, is used. Based on existing literature study, components of human resources, political- security conditions, cultural conditions, economic conditions, characteristics of ethnicity, urban infrastructure, technological infrastructure and geographical position was examined as the main components identified in this research. The results from the investigation showed in terms of the sample of the study, the component of political - security conditions is the prime priority and components of urban infrastructure, technological infrastructure and human resources are of next priorities in the importance of spatial development of higher education in the strategic planning of urban management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • spatial development
  • Strategic planning
  • Urban Management