بررسی رابطه بین سیمای بصری مناطق شهر تهران و رفتار شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مطالعه رابطه بین سیمای بصری مناطق شهر تهران و
رفتار شهروندان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان شاغل در حوزه
معماری و شهرسازی و زیباسازی شهرداری تهران بوده و تعداد ٢٥٣ نفر از این کارشناسان به
عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخت
است و از روشهای آماری توصیفی و استنباطی به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
استفاده شده است.
یافته های پژوهش بیانگر آن است که فرضیه اصلی آن مبنی بر اینکه بین سیمای بصری
مناطق شهر تهران و رفتار شهروندان رابطه وجود دارد، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین از دیگر
یافته های پژوهش حاضر این است که بین سیمای بصری مناطق شهر تهران و وندالیسم، امنیت
شهری، آرامش شهروندان و جهت یابی شهروندان رابطه معنادار وجود دارد.
لذا به نظر می رسد توجه هر چه بیشتر مسئولان و برنامه ریزان شهری در طراحی شهرها
نسبت به موضوع سیمای بصری مناطق شهر تهران می تواند موجبات تأمین امنیت، آرامش،
تسهیل جهت یابی و کاهش و ندالیسم را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation between visual image of regions within city of Tehran and the expected behavior of citizens

چکیده [English]

Urban design and planning is now influenced by new approaches and different schools of thought.  The visual image of the city for architects and urban designers is now more important than ever before especially in urban metropolitan centers.  The present study is aimed to investigate the relation between visual image of the city of Tehran and the expected behavior of citizens.
The subject group consists of professionals employed in architecture, urban planning, and beautification department of City of Tehran as dispersed in the 22 regional offices.  The sample size was 253 consisting of various age groups and both male and female employee.  The data was gathered through a designed questionnaire, and the descriptive and analytical statistical techniques were used to explore the data. 
The results show that the main hypothesis of the research, there is a correlation between the visual image of the city and the expected behavior of citizens.  Also the results show that there are correlations between the visual image of Tehran and vandalism, urban security, citizen's calmness and orientation.
Therefore it seems that further attention of authorities and urban planners to the issues of visual image of the city of Tehran would provide further possibilities for satisfaction with and preference of citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual image
  • Vandalism
  • environmental advertisement
  • environmental aesthetics
  • urban furniture