سنجش آمادگی الکترونیکی شهروندان، در راستای استقرار دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک و بانکداری الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و سنجش آمادگی الکترونیکی شهروندان در راستای
بکارگیری فناوری اطلاعات و استفاده از خدمات دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و
شهرداری الکترونیک در بین شهروندان شهرستانهای لار، گراش، اوز، خنج و بیرم می باشد .
جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان بالای ۱۷ سال سن را که ۸۵۰۰ نفر هستند ، در
برمی گیرد که بر مبنای فرمول حجم نمونه ۸۵۰ نمونه را در سطح تصادفی با استفاده از
روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیده است. پرسشنامه پژوهش شامل ۳۰ سؤال است
که بر مبنای سؤالهای پژوهش توسط محققین تنظیم شده است . برای سنجش روایی
پرسشنامه از روایی وابسته به محتوا بهره گرفته شد. و برای محاسبه ی ضریب قابلیت اعتبار
اندازه گیری در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید ه است . تجزیه و تحلیل
داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. یافته های
پژوهش در ارتباط با سؤالهای پژوهش نشان داد که اگر دولت زیرساخته ای لازم بر ای ارائه
خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و اینترنت را برا ی شهروندان فراهم کند شهروندان
آمادگی پذیرش و به کارگیری خدمات الکترونیکی ارائه شده از سوی بانکها، شهردار ی ها و
سازمان های دولتی از طریق اینترنت را دارا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing Citizens’ Electronic Readiness in Establishing E-Government, E-Municipality, and E-Banking

چکیده [English]

The present research’s aim is examining and testing citizens’ electronic readiness in accord with utilizing IT and making use of e-governmental services, e-banking, and e-municipality in the citizens domiciled in Larestan, Grash, Evaz, Khonj, and Beiram. Statistical community of this research includes the citizens older than 17 that contain 8500 people. This research has been chosen based on the formula of the sample bulk haphazardly by making use of the cluster –sampling method. The research questioner includes 30 questions that have been written based on the research questions by the researcher. For narrative testing the questioner has made use of the narrative concerning its content and for accounting validity indices all the measurements in this research have been done by  Kronbakh Alpha method. Analyzing the data in the present research has been conducted in both descriptive and deductive layers of statistics. The data in this research questions indicate that if the government provide the citizens with necessary foundations for rendering the services in IT and internet, the citizens are ready to accept and utilize electronic services presented by the banks, municipalities, and governmental organizations via internet.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT
  • data community
  • Electronic Readiness
  • E-government
  • e-city
  • E-Municipality
  • e-banking