نقش مدیریت منابع محیطی در ایجاد پایداری محیطی مطالعه موردی منطقه ٢٢ تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف پژوهش: هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش مدیریت منابع محیطی موجود در شهر
در ارتقاء پایداری محیطی در جهت حفظ منابع موجود و برقراری عدالت در توزیع و استفاد هی
منابع محیطی برای نسل های حاظر و آینده می باشد.
روش پژوهش: بدلیل اینکه به دنبال ایجاد رابطه ی همبستگی بین دو متغیر مدیریت منابع
محیطی و پایداری محیطی هستیم و همچنین منطقه ٢٢ تهران به عنوان مکان مورد مطالعه
انتخاب شده است، لذا پژوهش حاضر همبستگی‐موردی است.
جامعه آماری: جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی مدیران اجرایی منطقه ٢٢ تهران که به نحوی در
مدیریت شهر دخیل هستند. لذا کلیه ی مدیران حاضر در شهرداری منطقه ٢٢ ، اداره آب، اداره
برق، سازمان های غیر دولتی و. . . در جامعه آماری این پژوهش محسوب می شوند.
روش انجام پژوهش: کلیه مطالب موجود در بخش مبانی نظری این پژوهش از کتب، مقالات،
آمار و اسناد رسمی حاضر در شهرداری منطقه ٢٢ تهران گردآوری شده است. همچنین برای
بررسی فرضیه ی پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است.
یافته ها و نتایج پژوهش: پس از تحلیل سوالات و بررسی فرضیه موجود، نتایج حاکی از این بود
که مدیریت زمین و کاربری آن برحسب ظرفیت های توسعه پایدار صورت می پذیرد و به
مدیریت پسماند و اکولوژی شهری اهمیت داده می شود. در مقابل به مدیریت آب و ذخیره آن
برای مواقع بحرانی، استفاده از انرژی های نو و همچنین ایجاد زیر ساخ تهای موجود برای
پویایی حمل و نقل عمومی توجه خاصی نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of urban environmental resource management in developing environmental sustainability

چکیده [English]

According to this issue that our natural resources are going to be finished, attention to sustainability becomes one of the main urban planner's mental disturbances. Urban resources could be divided into three major parts, including environmental, economical, and social resources; on the other hand, there are three aspects of sustainability such as, environmental, economical, and social sustainability. The main reason of this research is to promote environmental sustainability due to survive existent resources and to observe justice in distributing the natural resources between existing and future human being.
   In order to establish a correlation among variables, also study the 22th region of Tehran, the research method is case study correlation. All the executive managers who involve in handling the urban problems of this region are counted in our universe. Also all the information is gathered from related books, articles, and official statistics. In order to observe the assumption, field study methods such as, interview and questionnaires' survey are used.
   After all the questions and assumption are observed, these facts are concluded: land management and its usage is according to sustainable capacity, the authorities stress on waste management and ecology, while they do not mind to water disaster management, usage of new born energies, and also development of transportation infrastructures. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Management
  • urban sustainable management
  • Urban Ecology