فرصت ها و چالش های شوراها و شورایار ی ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

پدیده شوراها در آیین و شریعت اسلام از سابقه ای حدود ١٤٠٠ ساله برخوردار است و شارع
و امرهم شورای » مقدس اسلام در قرآن کریم بر آن تأکید و تصریح نموده است و در آیات
به صراحت و روشنی از آن یاد شده است. « شاورهم فی الامر » و « بینهم
یکی از تحولات مهم در عرصه سیاسی اجتماعی کشور، تشکیل شوراهای شهر در سال
١٣٧٧ بود.
در دوران حاضر شوراهای محلی از جمله ساز و کارهایی هستند که درصورت نهادینگی
می توانند در سطح محلی به ایجاد دموکراسی، ارائه خدمات و انسجام اجتماعی یاری رسانند.
توسعه شوراها می تواند موجبات گسترش نهادهای غیر دولتی، افزایش مشارکت مردم در اداره
امور خود و پاسخ گو کردن نهاد مدیریت شهری شود.
در این مقاله ضمن ارائه تعاریفی از مفهوم شوراها و بررسی این مفهوم در کشور به انواع
شوراها در اشاره کرده و در ادامه به تبیین جایگاه شوراها در اسلام و قانون پرداخته و سپس به
مشکلات درونی و بیرونی شوراها اشاره کرده و راهکارهایی برای توانمند سازی شورا یاری ها
ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Opportunities and Challenges for Councils and Council Assistances

چکیده [English]

Phenomenon of councils in the religion of Islam is about 1400 years old and its importance is emphasized and clearly declared in holy Quran. One of the important developments in the social-political realm of the country was the formation of city councils in 1998. Today, the local councils are the mechanisms that can create democracy at the local level, providing services and help the increase in social cohesion. Development of councils can cause the expanse of non-governmental organizations, increase in public participation in their own affairs and making the urban management institutions accountable. In this article the concept of the councils is defined initially and this concept is reviewed in the country and then various types of councils are stated. Afterwards, the position of councils in Islam and Legislation is explained and finally the internal and external problems of the councils are pointed and some solutions are offered to help to empower the council assistances. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Various councils
  • the councils position
  • problems and challenges for councils
  • opportunities and threats
  • council assistances and empowering them