مکان‌یابی محل‌های مناسب جهت دفن و راهبردهای مدیریت پسماندهای جامد در شهر شوشتر با استفاده ازGIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

تولید پسماند از جمله مشکلات مدیریت شهری است که امروزه به یکی از معضلات عمده شهرها تبدیل شده است که تاثیرات نامطلوب زیست محیطی در شهرها به جا می‌گذارد. در این پژوهش از سیستم‌های اطلاعات جغرافیای به عنوان ابزاری کار آمد برای مکان‌یابی ومدیریت بهینه دفن مواد زاید شهری استفاده شده است. برای این منظور 20 لایه اطلاعاتی دخیل در امر مکان یابی دفن در محیط GIS  تهیه و بر روی این لایه ها پردازش انجام شده و سپس با روش AHP ، وزن مناسب از طریق ماتریس مقایسه زوجی اعمال شده و به وسیله دو مدل منطق بولین ومنطق فازی لایه ها با  هم تلفیق و تجزیه و تحلیل نهایی صورت گرفته ومناطق مناسب استخراج و به تحلیل نقاط انتخابی پرداخته شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که از بین نقاط انتخاب شده  یک محل دارای بالاترین اولویت برای دفن می باشد. دو نقطه به دلیل مناسب نبودن پی سنگ، بالا بودن سطح آب زیرزمینی، فرسایش پذیری بالا جهت دفن در اولویت قرار نگرفته اند. درنهایت محل­های منتخب با محل فعلی مقایسه و سپس محل مناسب در شهرستان شوشتر تعیین وراهبردهای مدیریتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locate suitable sites for burial of solid waste management strategies in using Gis (case of study: shooshtar)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Poor Ahmed 1
  • Mohsen Ranjbar 2
  • Seyed Abbas Rajai 1
  • Marzieh Hemmati zadeh 1
چکیده [English]

Waste production, including problems of urban management is today one of the major problems of big cities into Has been. In this study, geographical information systems for optimal positioning and management buried urban waste have been used. For this purpose 20 layers of information involved in the positioning buried in GIS environment prepared on the layer processing was done and then using AHP, weight through the matrix compared to a couple practices and by the two models of Boolean and fuzzy layers with The final compilation and analysis carried out and appropriate areas of extraction and analysis has been selected points. Study results show that the selected points from a place of highest priority are to bury. Two points due to lack of appropriate follow rock, high groundwater levels, high erodability for burial have not been a priority. Finally ¬ selected location compared with the current location and then determine the appropriate place in the city Shooshtar is presented and management strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shooshtar
  • Urban waste
  • GIS model of Boolean logic
  • fuzzy logic model