سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی از نظر شهروندان شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده که با هدف سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی در مناطق 13‌گانه شهر مشهد به بررسی 25 فاکتور در قالب 3 گروه پرداخته است. عمده کار این پژوهش پیمایشی بوده و از طریق بررسیهای میدانی و پرسشنامه انجام شده است. جامعه اماری شامل کلیه ساکنان مناطق 13‌گانه شهر مشهد بوده و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهایSpss Excel, و همچنین از مدل موریس؛ شاخص لرد و شاخص هزینه استفاده شد. و نتایج پژوهش نشان داد که نابرابری شدیدی از نظر شاخص‌های کیفیت زندگی در مناطق مختلف شهر مشهد وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Life Quality Indices from the View points of Mashhad Citizens

چکیده [English]

From the birth of geography, life quality domain has been gained attention by geographers and it has been emphasized by geographers like Smith and Harvey and this issue has got so much significance recently.
Present paper is descriptive-analytical and it is aimed at assessing life quality indices in thirteen districts of Mashhad by examining 25 factors in three groups. The most part of this research has been done in the form of survey through field studies and questionnaire. The research population consists of all residents of thirteen districts of Mashhad. To analyze data, SPSS, EXCEL as well as Morris Model, Lord Index and Cost Index have been employed. Findings indicate that there is strong inequality in different districts of Mashhad in terms of life quality indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life quality
  • Social Justice
  • Urban Facilities and Services
  • Urban Issues
  • Housing Facilities
  • Mashhad city