تدوین مدل هدایتگر مدیریت شهری برای توسعه کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر به بررسی نقش مدیریت شهری در گسترش و توسعه کارآفرینی در میان شهروندان می‌پردازد. با توجه به ظرفیت‌های مدیریت شهری در فراهم کردن منابع، ایجاد انگیزه در شهروندان و بسترسازی برای کارآفرینی، تلاش گردید مدلی تدوین گردد که برای سوق دادن فعالیتهای کارآفرینانه به سمت خدمات شهری و ظرفیت سازی مورد نیاز شهر، راهبرد تأثیرگذار و قابل استفاده‌ای در اختیار مدیریت شهری بگذارد. در تدوین چنین الگویی، ابتدا بر مزایای کارآفرینی و ضرورت توجه مدیریت شهری به نقش آفرینی در آن پرداخته شده و پیشینه تحقیقات کارآفرینی بررسی می‌شود تا عوامل تأثیرگذار بر گسترش کارآفرینی شناخته شوند. این عوامل تأثیرگذار در دو بخش محیطی و فردی شناسایی شده و ارتباطات مدیریت شهری با سه سطح شهروندان، دولت و محیط بررسی گردیده است. سپس بر پایه این نتایج به دست آمده، الگویی عرضه می‌شود که چگونگی تأثیرگذاری مدیریت شهری در گسترش و توسعه کارآفرینی را نشان می‌دهد. در پایان پیشنهادهایی برای پژوهش­ها و تحقیقات آتی ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulating a directing model for urban management to entrepreneurship development

چکیده [English]

The paper focused on the role urban administration plays in development of entrepreneurial activities among citizens. Considering the capacity of urban administration in resourcing, motivating and creating a platform for entrepreneurship, a model for driving entrepreneurial activities to urban services, by providing capacity needed has been provided, to offer an effective and usable strategy for urban administration. In formulating such model, firstly advantages of entrepreneurship and necessity of paying attention from urban administration to the role should play in that has been explained, then literature on entrepreneurship has been investigates to introducing the effective factors in entrepreneurship development. These factors divided in two category of personal and environmental, and relationship of urban administration to three scope of citizens, government and environment investigated. In result a model has been developed to explain effect of urban administration in development of entrepreneurship. finally some propositions for further research in future has been offered. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban entrepreneurship
  • urban administration
  • Entrepreneurship Development