بررسی میزان اهمیت شاخصهای کیفیت زندگی شهری تهران؛ از دیدگاه مدیران و متخصصان مدیریت شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

در این تحقیق با بررسی مطالعات و تجربیات جهانی در زمینه کیفیت زندگی شهری، شاخصهای مختلف و متعدد ناشی از تجربیات متفاوت مکانی و زمانی استخراج شده وسپس این شاخصها توسط تعدادی از مدیران و متخصصان مدیریت شهری تهران از لحاظ اهمیت مورد برسی قرار گرفته اند. در واقع سعی شده است تا با بررسی شاخصها و دسته بندی های رایج مفهوم کیفیت زندگی شهری، شاخصها و دسته بندی هایی متناسب با شرایط سیاسی و مدیریتی نظام مدیریت شهری ایران و بخصوص کلانشهر تهران بومی سازی شود. به این امید که در مراحل بعدی با استفاده از شاخصهای بومی، بتوان به پایش و اندازه گیری کیفیت زندگی شهروندان ایرانی و تهرانی پرداخت. در این تحقیق از مجموع 114 شاخص و 16 گروه اصلی آنها، 93 شاخص در 14 دسته، (شاخصهای اصلی) به عنوان شاخصهای بومی برای اندازه گیری و پایش سطح کیفیت زندگی شهری شهروندان تهرانی (ایرانی) طبقه بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing The Importance of Quality of Urban Life Indicators in Tehran; from perspective of managers and specialists in urban management

چکیده [English]

This research reviews the global studies and experiences in quality of urban life and identifies different indicators drawn from different experiences from various space and time. Then, theses indicators are examined by a number of Tehran's managers and experts in urban management in terms of importance. It is in fact tried to review indicators and common categories of the sense of quality of urban life and present some local indicators and categories that suit the political and administrative conditions of the urban management system in Iran and in Tehran Metropolis. It is hoped that using the local indicators in the future, we could be able to monitor and measure the quality of life Iranian and Tehran citizens. In this study, among a total of 114 indicators and 16 major groups of these indicators, 93 indicators in 14 categories, (main indicators) were classified as local indicators for measuring and monitoring the level of quality of urban life of citizens in Tehran (Iran).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of urban life
  • Indicators
  • importance
  • Urban Management
  • Tehran