نقش حاکمیت محلی در فرایند برنامه‌ریزی مشارکتی چارچوب برنامه‌ریزی توسعه پایداراجتماعات محلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

بیش از چند دهه از تجربه ناموفق الگوی برنامه‌ریزی تحت سیطره حاکمیت الگوهای برنامه‌ریزی متمرکز می‌گذرد. هرچند تجارب جهانی حکایت از ضعف و ناتوانی این الگو دارد لیکن هنوز در بسیاری از مدیریت‌های شهری و منطقه‌ای، به‌دلیل فقدان نهادهای متولی محلی و ابزارهای هدایت وکنترل متناسب با آن از یک سو و نبود عزم لازم در تفویض ابزارهای قدرت شاهد تحولات بنیادی در این زمینه از سوی دیگر نیستیم. عمده حرکت‌های انجام شده صرفاً در توزیع عناصر و تراکم‌زدایی فعالیت‌ها خلاصه می‌شود بدون اینکه نقش مدیریت‌های توانمند محلی در ارکان توسعه را شاهد باشیم. خصیصه‌ای که امروزه ماهیت مطلوب یا نامطلوب بودن یک فرایند تمرکززدایی را تبیین می‌کند میزان وفاداری آن به فرایند برنامه‌ریزی مشارکتی است. در این مقاله با تأکید بر این خصیصه با اهمیت در الگوی تمرکززدایی، تلاش شده است در چارچوب الگوی برنامه‌ریزی پایدار اجتماعات محلی، نقش برنامه‌ریزی مشارکتی و فرایند تحقق آن برای رسیدن به یک حاکمیت غیرمتمرکز محلی مورد اشاره قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Local Sovereignty in Participatory Planning Process Planning Framework for Local Communities Sustainable Development

چکیده [English]

Over one decade passes from the unsuccessful experience of planning model under the planning models of the sovereignty. Although, global experience shows the weakness and disability of this model, but still in much urban and regional management, due to the lack of local involved institutions, appropriate guidance and controlling tools on one hand and lack of determination to delegate the necessary power tools on the other hand, there are not any fundamental changes in this field. Major movements are only limited to the distribution of elements and activities of decentralization without having a strong local management role in the development. The feature which distinguishes today’s desirable or undesirable nature of process is the amount of loyalty to the participatory planning process. In this paper, with emphasis on the importance of this feature and the decentralization model, efforts have been made to address the role of participatory planning and realization of the process to reach a local in the context of local sustainable communities planning model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participatory planning
  • local sovereignty
  • decentralization and local planning