مکان یابی مدارس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

پیشرفتهای چشمگیر در ابعاد مختلف زندگی انسان و پیچیدگی ارتباط این ابعاد، مشکلات عدیده ای را در امر برنامه ریزی و مدیریت ایجادکرده است.برنامه ریزان و مدیران شهری نیز از جمله متخصصانی هستند که با اطلاعات متنوع و فراوانی سر وکار دارند و برای حفظ و ساماندهی وضعیت یک شهر نیازمند استفاده از این حجم اطلاعات در تحلیل های مکانی می باشند. پیچیدگی، تنوع و حجم انبوه اطلاعات مکانی از یک سو و توانائیهای کامپیوتر در عرصه اطلاعات از سوی دیگر، فلسفه وجودی  استفاده از سیستم های کامپیوتری را  توسط مدیران و برنامه ریزان شهری تبیین می کند. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) از آنجا که مختص کار با داده های جغرافیایی و مکانی و تجزیه و تحلیل این اطلاعات می باشد ابزاری مناسب برای بررسی مکان یابی مدارس به عنوان یکی از کاربری های شهری و تعیین مکان مناسب برای استقرار آنها در محدوده شهری است.همچنین  ماتریس ارزیابی کیفی کاربری ها، معیارهایی مناسب برای مدیران شهری فراهم می آورد تا با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) تصمیماتی مناسب برای مکان یابی مدارس اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating Schools Using Geographic Information System (GIS)

چکیده [English]

Significant progress in different aspects of human life and the complexity of the relation between these aspects has brought numerous problems in planning and management. Urban administrators and planners are also experts who deal with a wide variety of information and require the use of information in place analysis to maintain and organizing the status of a city. Complexity, diversity and the high amounts of spatial information on one hand and computerized capabilities in the field of information on the other hand, explain the philosophy of the use of computer systems by urban. Since Geographic Information System (GIS) deals specifically with geographic and spatial data and analysis of this information, it is the proper means to locate schools to and establish them in urban area. Also, applying qualitative evaluation of the matrix, provide the appropriate criteria for urban managers to make appropriate decisions to locate schools using the geographic information system (GIS). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographic information system
  • Schools
  • locating theories
  • applying qualitative assessment matrix