بررسی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با تاکید بر مدیریت محله (مطالعه موردی: محله جماران، ناحیه چهار، منطقه یک تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: مشارکت در اجتماع محلی عامل مهم و موثری در مدیریت شهری جهت نیل به توسعه پایدار شهری است. بسترسازی لازم برای افزایش و تمایل میزان مشارکت مردم در امور محله از متغیرهای مدیریت بهینه شهری است. تحقیق حاضر، میزان مشارکت ساکنان محله جماران در مدیریت محله را بر اساس گروه گرایی، حس تعلق، سرمایه اجتماعی، تعاملات اجتماعی، احساس هویت، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و راهکارهایی برای جذب مشارکت مردمی در مدیریت محله پیشنهاد می­کنند.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی-توسعه­ای می­باشد. جمع­آوری اطلاعات به دو شیوه کتابخانه­ای و پیمایشی (پرسشنامه) انجام گرفته است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 360 نفر انتخاب شده است.
یافته‌ها: میزان مشارکت ساکنان محله جماران در مدیریت محله، در سطح پایینی است؛ درحالی‌که تمایل به مشارکت در سطح بالایی قرار دارد. در میان افرادی که مشارکت می­کنند بیش از 50 درصد مربوط به بعد مشورتی است و مشارکت اقتصادی و فیزیکی کمترین میزان مشارکت را به خود اختصاص داده است. بین متغیرهای اجتماعی و مشارکت در مدیریت محله، ارتباط مثبت و معنی­داری به دست آمده است به این معنی که با افزایش متغیرهای اجتماعی، میزان مشارکت نیز افزایش خواهد یافت.
نتیجه­گیری: امروزه شکل­گیری اجتماعات محلی بر مبنای مشارکت مردم قرار دارد. در محله جماران بسترسازی لازم برای مشارکت ساکنان در مدیریت محله به عمل نیامده است، این در حالی است که ساکنان به مشارکت علاقه­مندند و این نکته مهم به نظر می­رسد که باید از توان‌های­ اجتماعات محلی علی­الخصوص در زمینه مشارکت بهره جست. در این زمینه باید راهکارهایی ارائه شود که مردم به ویژه نخبگان توانایی مشارکت را داشته باشند و مدیریت محله در دست افراد خاصی قرار نگیرد و تمام مردم در مدیریت محله سهیم باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of citizen participation in community management Case Study: Jamaran Neighborhood

نویسندگان [English]

  • A Shamaei 1
  • P Aghaei 2
  • S Heidari 2
چکیده [English]

Introduction and purpose of research: The most important factor involved in the local community and effective urban management is to achieve sustainable development. In the development, people must be seen; be given the opportunity to participate which could take the path of development. In the present study, Participation in the management of the neighborhood's residents Jamaran authors analyzed are And strategies to attract people's participation in community management are proposed
Methods: This descriptive-analytic study and application-development is the goal. Two methods of data collection and library survey questionnaire was conducted. The sample size was based on Cochran formula, 360 patients were selected.
Findings: The rate of participation in the management of neighborhood resident’s Jamaran, at a low level; While Willingness to participate in a high level. Among those who contribute more than 50 percent of the Advisory Physical and economic participation and contributions are allocated to the lowest level. Between social variables and participation in neighborhood management, a significant positive correlation was obtained this means that the increase in social variables, turnout will increase.
Conclusion: The development of community-based people's participation. Infrastructure necessary to participate in the management of neighborhood residents in the Jamaran to come, the residents who are interested in participating and that seems to be the obvious potential of local communities especially in terms of participation used. Guidelines in this regard should be provided That people have the ability to participate and neighborhood management in particular those not and all the people involved in neighborhood management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • community management
  • Urban Management
  • Jamaran