نقش شهرداریها در ارتقای مدیریت شهری با رویکرد محله گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مسئول مکاتبات

2 استادیار دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکزی

3 استادیار دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: هدف کلی این تحقیق تبیین نقش شهرداری‌ها در ارتقای مدیریت شهری با رویکرد محله گرایی است که با مطالعه اهمیت محله گرایی در ارتقای مدیریت شهری شهرداری تهران با عنوان هدف ویژه بررسی می‌گردد.
روش پژوهش: برای مطالعات میدانی و سنجشی افته‌های مطالعه از روش هایی چون مصاحبه با متخصصان، مصاحبه با مسئولان شهری، پرسشنامه و مشاهده استفاده شد. در فرایند گزینش محله‌های مورد سنجش، تلاش شد تا محله هایی انتخاب شوند که به لحاظ ویژگی‌های کالبدی و اجتماعی متفاوت و به نوعی نماینده ای مناسب از محله مورد مطالعه به لحاظ گونه بندی کالبدی اجتماعی باشند تا یافته‌های پژوهش قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشند.
یافته‌ها: با در نظر گرفتن اهمیت شاخص‌ها و مقایسه شاخص‌ها و مقایسه آنها مشخص شد که شفافیت و اطلاع رسانی صحیح مهم‌ترین معیار و دارای بیشترین امتیاز است. مقایسه میان معیارهای مربوط به اجتماع محلی، بیانگر اهمیت بیشتر مؤلفه سرمایه اجتماعی از سرمایه کالبدی محله است. همچنین این نکته مهم، لزوم توجه به معیارهای سرمایه اجتماعی را در قالب شبکه اجتماعی، مسئولیت پذیری و توانایی‌های فردی اهالی، هنجارها و ارزش‌های عرفی و اعتماد مورد تأکید قرار می‌دهد. پس لزوم توجه به موارد فوق الذکر در قالب تدوین برنامه کاربردی و مناسب در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌های مدیران و مسئولان مدیریت شهری احساس می‌گردد.
نتیجه‌گیری: بنابر این تعریف اهداف و برنامه‌ها برای ناحیه و اجرای آنها از طرف شهرداری ناحیه با نظارت شهرداری منطقه 13 و مقیاس‌های بالا صورت می‌گیرد در صورتی که شورای ناحیه که برآمده از نظر شورای مردم می‌باشد، می‌تواند کار نظارت را برعهده بگیرد. لذا تمام مشکلات و نیازهای ناحیه ای که می‌تواند در سطح ناحیه و توسط نهادهای مردمی و شورایی انجام گیرد نباید به سطوح بالاتر مثل شهرداری مناطق یا شهرداری مرکزی ارجاع داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of municipalities in promoting urban management, neighborhood-oriented approach

نویسندگان [English]

  • Ehsan Farrokhi 1
  • Ali Nouri Kermani 2
  • Ali Akbar Rezaie 3
چکیده [English]

Introduction and goal of the research: General goal of this research is to specify the role of municipalities in raising civil management with quarter-centered approach that is examined with studying the importance of quarter-centered approach in raising Tehran municipality civil management titled as specific goal.
Research Method: This research has been done in two sections as documentary and field studies and studies results have been measured in order to achieve to main goals this research which specifies the municipalities' role in advancing civil management with quarter-centered approach and respond to the research questions. In the documentary section, components, criteria and indices of the research-relevant variables i.e. raising civil management and quarter-centric approach have been studies. Research model and pattern in the format of forms and shapes have been shown. Findings: Considering the importance of indices and comparing them indicated that correct transparency and information have is considered as the most important criterion with highest point. In the next level, there are competent making, quarter agency institute, tangible and objective presence of civil management, norms and custom values, being responsibility, quarter management institute, full participation and influential mechanism of quarters, public religious locations, law abiding, quarter social network, trust, quarter economic strength and cooperation of organizations responsible for civil affairs respectively. The result of evaluation of existence of indices related to this criterion shows the probability of realizing this criterion in the quarters being examined.
Conclusion: Therefore, definition of goals and plans for the region and their performance by the municipality supervised by municipality Region 13 and above scales are made while the district council brought by the opinion of public council can undertake the supervision. Thus, all regional problems and needs that can be resolved in the regional level and by means of public and council institutes should not be referred to upper levels such as regions municipality or central municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipality
  • quarter-centered approach
  • civil management
  • Sustainable development