شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش مدیریت پسماند توسط شهروندان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، زنجان، ایران مسئول مکاتبات

2 دانش آموخته گروه مهندسی کشاورزی، ترویج و اموزش کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی، واحد گرمسار، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: در شهر تهران پسماندهایی تولید می شود که مصداق طلای کثیف است و ورود آن به منابع آب و خاک، منجر به آلودگی اکوسیستم می گردد و بیماری‌های زیادی به وجود می آیند و با توجه به این موضوع بر روش صحیح جمع آوری پسماند در شهر تأکید شده است. لذا هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش مدیریت پسماند توسط شهروندان شهر تهران می­باشد.
روش پژوهش: این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی– همبستگی بود. جامعه آماری مورد نظر کلیه زنان خانه‌دار ساکن شهر تهران بود. حجم نمونه‌ با استفاده فرمول کوکران تعیین شد (385n=). روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب بود. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخت بود. روایی پرسشنامه‌ها توسط اساتید و کارشناسان محیط‌زیست استان تهران تأیید شد. پایایی بخش‌های مختلف پرسشنامه از طریق انجام پیش‌آزمون و محاسبه آلفای کرونباخ برآورد گردید (95/0≥ α ≥78/0).
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که متغیرهای میزان تحصیلات، عوامل اجتماعی همانند آموزشی، مشارکتی و رسانه‌ای، عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با پذیرش مدیریت پسماند دارای همبستگی معناداری می‌باشد.
نتیجه گیری: آزمون اسپیرمن با 95 درصد اطمینان رابطه مثبت و معنی داری را بین تحصیلات شهروندان و پذیرش مدیریت پسماند نشان داد. آزمون پیرسون با 99 درصد اطمینان رابطه مثبت و معنی داری را بین عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نقش رسانه‌ها، مشارکت و آموزش شهروندی و پذیرش مدیریت پسماند نشان داد. با توجه به عوامل فوق می‌توان از همکاری شهروندان در مدیریت پسماند( تفکیک زباله‌ها و غیره) استفاده بهینه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the factors affecting the adoption of waste management by the citizens of Tehran

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh Kheiri 1
  • Akram Azad Armaki 2
چکیده [English]

Introduction and purpose of research: Wastes generated in Tehran that is true dirty gold and entering the valuable water and soil resources, Ecosystems will lead to more pollution and there are many diseases. Due to this the correct way to collect waste in the city have been emphasized therefore the aim of the study it was Identify the factors affecting the adoption of waste management.
Method: The study was the applied and descriptive – correlational method. The research population was all in Tehran Housewives. The sample size was determined by Cochran's formula (n= 385). Proportional stratified random sampling method was used. Data was collected through an instrument that developed by researchers. Validity estimated by a panel of experts in University and Environmental experts, department of Tehran city. Reliability was conducted by a Pilot test study and Cronbach’s alpha coefficient assumed (0/78≤ α ≤ 0/95) which show its suit for research conduct.
Findings: the result showed that there was a significant difference between seven variables Education, citizenship education, citizen participation, the role of the media, economic, political and cultural factors in the adoption of waste management among citizens of Tehran.
Conclusions: Spearman test with 95% confidence significant positive relationship between education and the adoption of waste management revealed citizens. Pearson test with 99% confidence significant positive relationship between cultural factors, political, economic, media's role, participation and citizenship education and Waste Management Admission indicated. Due to the above factors can be co-citizens in waste management (waste separation, etc.) to be optimized

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste management
  • Adoption
  • Tehranian citizenry
  • Tehran