تبیین رابطه نظام تأمین منابع مالی مدیریت شهری تهران با سازمانیابی کالبدی-فضایی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از مهمترین دغدغه‌های مدیران و برنامه ریزان شهری، هدایت و کنترل نظام مند توسعه کالبدی-فضایی شهرها است. این موضوع مستلزم منابع و ابزارهایی از جمله وجود منابع مالی کافی است.  اما نکته حائز اهمیت در بحث تأمین منابع مالی شهرداریها، پایداری و نیز مطلوبیت منابع درآمدی است. بطوریکه این درآمدها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکاء و استمرار پذیری، تهدیدی برای توسعه کالبدی-فضایی با برنامه و نظام مند شهری نیز نباشند. با آگاهی از این موضوع، مقاله حاضر ترکیب منابع درآمدی مدیریت شهری تهران و تأثیرات آن در کیفیت توسعه کالبدی-فضایی تهران را مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد، که از طریق مطالعه کتابخانه ای-اسنادی و با رجوع به آمارها و منابع موجود انجام گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می دهد، که رها شدگی مدیریت شهری در کسب منابع مالی، منجر به اتکاء مالی شهرداری تهران به درآمدهای ناپایدار ناشی از عوارض ساختمانها و اراضی و بخصوص فروش تراکم مازاد ساختمانی، شده است. بررسی آمارها نشان می دهد، که این رویه در کسب منابع مالی متکی به نقض قوانین و ضوابط طرح‌های کالبدی تهران بوده و این موضوع باعث عدم تحقق پیشنهادات طرح جامع تهران و در نتیجه توسعه عمودی ناموزون شهر و گسیختگی هر چه بیشتر در سازمان فضایی- کالبدی آن شده است. در پایان پیام مطالعه حاضر این است که حفظ کیفیت محیط شهری و توسعه زیرساخت ها برای ایجاد و ارائه خدمات به شهروندان در بلند مدت نیاز به برنامه ریزی صحیح و دقیق در جهت کاهش وابستگی مدیریت شهری به درآمدهای ناپایدار و حرکت به سوی اتکاء به درآمدهای پایدار دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Relationship between Financial Supply System of Tehran’s Urban Management and Organization of its Physical-Spatial

نویسنده [English]

  • Manijeh Lalehpour
چکیده [English]

One of the main concerns of managers and urban planners is systematic guidance and control of physical-spatial development of cities. This requires resources and tools such as sufficient financial resources. Urban management incomes appropriateness means it should be some kind that access to them doesn’t expose qualitative conditions of city -as alive and dynamic phenomenon- to the threats. Considering this matter, present paper has explained the combination of income resources of Tehran’s urban management and its effects on qualitative of physical-spatial development of Tehran. Research method is descriptive-analytical that has been done using library- documentary study and referral to the records and existing references. Results show that abandonment of urban management in achieving financial resources has led to financial reliance of Tehran’s municipality on resulted incomes from buildings and lands taxes, especially sale of the excess of floor area ratio. The overview of the records indicates that this procedure of the achievement of financial sources has relied on violation of Tehran’s physical projects rules and laws and this matter has caused not reaching to suggestions of Tehran’s comprehensive plan and as a result the city’s imbalanced vertical development and more disruptions to its physical-spatial organization. At the end, the message of this study is to maintain the quality of the urban environment and the development of infrastructure for creating and providing services to citizens in the long term need to correct and detailed planning in order to reduce dependence on unstable incomes of urban management and move towards a sustainable income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Management
  • Financial sources supply system
  • Benefit of land and building
  • Organization of physical-spatial
  • Tehran
بوم­سازگان پایدار. (1385). طرح جامع تهران، گزارش نهایی(جمع بندی نتایج و دستاوردهای طرح).
جمشیدزاده، ابراهیم. (1387). نقش عوارض ناشی از ساخت و ساز بر قیمت مسکن(نمونه موردی شهر تهران)، اولین همایش مالیه شهرداری، تهران.
 جمشیدزاده، ابراهیم. (1382). بررسی هزینه­ها واعتبارات شهرداری­های کشور، فصلنامه مدیریت شهری،شماره13.
حسن­زاده، علی و پرویز خسروشاهی. (1387). الگوی تأمین مالی کارآمد برای شهرداری­های کلانشهرها، اولین همایش مالیه شهرداری،تهران.
سازمان شهرداری­های کشور. (1381). گزارش اقتصاد شهری و شهرداریها.
شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری. (1377). چکیده طرح ساماندهی تهران.
شرزه ای، غلامعلی و وحید ماجدی. (1390). تأمین مالی پایدار شهر، فصلنامه مدیریت شهری، ویژه نامه شماره بهار و تابستان .
طاهرخانی، حبیب­الله. (1382) . بررسی و تحلیل اتکای شهرداری­ها به درآمد فروش مازاد تراکم، ضمیمه شماره 50 ماهنامه شهرداریها، ویژه نامه شماره 8.
طباطبائی­نژاد، سید محمدو سید علی طباطبائی­نژاد. (1390). آسیب شناسی حقوقی تأمین منابع مالی در پروژه­های عمرانی شهری، سومین همایش مالیه شهرداری، تهران.
عندلیب، علیرضا و محمئ علی ثابت قدم. ( 1388).  نقش درآمدهای پایدار توسعه شهری در برنامه­ریزی فضایی-کالبدی، هویت شهر، سال سوم، شماره 5،
عابدین درکوش، سعید. (1382). مدیریت مالی شهر، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 13.
عزیزی، محمد مهدی. (1382). تراکم در شهرسازی، انتشارات دانشگاه تهران، تهرن.
کامروا، محمدعلی. (1386). مقدمه­ای بر شهرسازی معاصر ایران، انتشارات دانشگاه تهران.
لاله­پور، منیژه. ( 1388). مدیریت شهری و سازمانیابی کالبدی-فضایی کلانشهر تهران، رساله دکتری جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم تهران(خوارزمی).
مهربانی، فاطمه. (1389).کارکرد ابزارها و نهادهای مالی در تأمین مالی پروژه­های شهری، سومین همایش مالیه شهرداری، تهران.
معاونت شهرسازی شهرداری تهران. (1382). گزارشات تلفیقی طرح بررسی مسائل توسعه شهری مناطق تهران، مطالعات اقتصادی – اجتماعی.
مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ِوزارت مسکن وشهرسازی. (1385). مجموعه گزارش­های مطالعات پایه و فرادست طرح جامع تهران.
معاونت اداری- مالی شهرداری تهران. (1382). مطالعات اصلاح نظام درآمدی شهرداری تهران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
هادی زنوز، بهروز. (1378). مبانی نظری نظام درآمدی شهرداری­ها، اولین همایش مالیه شهرداری، تهران.
یزدانی، فردین. (1382). مالیه شهری، مجموعه مقالات کارگاه تخصصی تدوین سیاستهای راهبردی برای توسعه آتی شهر تهران، سازمان ایرانی مجامع بین­المللی.
یزدانی، فردین. (1382). تولید رانت گرانیگاه نظام درآمدی شهرداری­ها، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 13.
Akihidi, Hirashima (2004). Decentralization in japan Tokyo: International affairs for local Authorities-Ministry of Public Management, Home Affair Posts & Telecommunications.
Anderson, N (2000). Review of the Structure and Characteristics of the Main Public Municipal Funding Agencies, Municipality Financing. New York: Paly rave.
Bahl, R.W. and Linn J, F (1992). Urban Public Financing in Developing Countries. Oxford: Oxford University Press.
Solow, R. M (1974). Intergenerational Equity and Exhaustible Resources Review of Economic Studies.
SACP. (2006), public-private Partnerships: The Challenges for Local Government, http:// sacp.org.za/docs/ start- conf/ppps.htm