سنجش میزان رضایت‌مندی گردشگران نوروزی از تسهیلات و خدمات رفاهی، تفریحی و توریستی شهرستان شوشتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: با توجه به وجود آثار باستانی فراوان مربوط به دوره ساسانیان و قبل از آن در شهر شوشتر و محیط  پیرامون آن و نیز عبور رودخانه کارون از وسط  این شهر، آسیاب‌ها و تأسیسات و سازه‌های آبی که از شهرت جهانی برخوردار هستند و درمجموع وجود محیط‌های مناسب گردشگری، سالانه تعداد زیادی از گردشگران شهری از این شهر بازدید می‌کنند. این مقاله باهدف بررسی وضعیت تسهیلات و خدمات گردشگری موجود در شهر شوشتر و سنجش میزان رضایت گردشگران از این تأسیسات اقامتی- سیاحتی، در ایام نوروز سال ۱۳۹۳ انجام‌گرفته است.
روش پژوهش: ماهیت این پژوهش نظری ـ کاربردی و روش مطالعه آن توصیفی ـ تحلیلی هست. برای این منظور داده‌های میدانی موردنیاز با ابزار پرسشنامه گردآوری‌شده‌اند حجم نمونه این پژوهش تعداد ۱۵۰ نفر از گردشگران شهری بوده که به روش تصادفی ساده انتخاب گردیده‌اند. پس از تکمیل پرسشنامه‌ها و استخراج داده‌های موردنیاز، با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی نسبت به تحلیل آن‌ها اقدام شده است.
یافته‌ها: پژوهش گویای این واقعیت است که ازنظر پرسش‌شوندگان، وضعیت تأسیسات و خدمات گردشگری شهر شوشتر در سطح مطلوبی قرار ندارد و میزان رضایت گردشگران از آن‌ها در سطح پایینی قرار دارد.
نتیجه گیری: علاوه بر این مشخص شد که بین رضایت گردشگران از وضعیت مک آن‌های گردشگری و امکانات و خدمات گردشگری و هم‌چنین بین حجم تبلیغات و تعداد گردشگران ورودی به شهر رابطه معناداری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the level of satisfaction of New year tourists from utilities, facilities, and recreational services in the town of Shooshtar

نویسندگان [English]

  • Saeed amanpour
  • Abdolrahman nozari
  • Reza badri
چکیده [English]

Introduction and Objective: The excellent qualities of the town of Shooshtar such as the good number of ancient buildings related to Sassanid era, its great nature, flowing of Karun River through the town, the famous mills and hydraulic systems and suitable tourist destinations attracts many domestic tourists every year. This article intended to investigate the present condition of tourist facilities and services in the town of Shooshtar and the level of satisfaction of tourists from these tourist accommodation establishments in New Year holidays in 1393
Methods: accommodation establishments in New Year holidays in 1393. This is a functional theory study using a descriptive analytical method. To carry out this study, we used a questionnaire to gather field data. One hundred fifty tourists were chosen by simple random sampling to fill in the questionnaire. After gathering the questionnaires, the data were sorted and analyzed using descriptive and inferential statistics.
Results: it was found that there was a meaningful relationship between the tourists' satisfaction from the condition of tourist destinations and services on the one hand and the amount of advertisement and the number of tourists on the other hand.
 Conclusions: The results of the study indicated that from the participants' point of view, the condition of tourist facilities and services in the town of Shooshtar is not desirable and the level of satisfaction was low.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Satisfaction
  • facilities and services
  • the town of Shooshtar
- ابراهیم پور، حبیب و روشن‌دل، طاهر. ۱۳۹۰. بررسی عوامل مؤثر در گردشگری بر اساس انتظارات و ادراکاتگردشگران و مدل تحلیل شکاف مطالعه موردی : منطقه گردشگری سرعین اردبیل . فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی شماره ۸
- حاتمی نژاد،حسین.(1387). کاربرد نظریه سیستم‌ها در تدوین نظام کنترل مدیریت گردشگری شهری. ماهنامه شهرداری‌ها.سال هشتم.شماره 87
- حیدری،چیانه،رحیم.(1383).آموزش برنامه‌ریزی گردشگری در ایران. پایان‌نامه دکترا. استاد راهنما کریم حسین زاده دلیر. تبریز.دانشگاه تبریز
- حاجی نژاد، علی و احمدی، علی (۱۳۸۹) . بررسی میزان رضایت گردشگران از تسهیلات و خدمات گردشگری رفاهی و اقامتی شهر بانه، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام(ICIWG2010)  ، زاهدان
- خسروی نژاد،محمد.1378.نقش گردشگری روستایی در توسعه خانه‌های روستایی. فصلنامه دانشگاه اصفهان. نشریه اطلس. شماره9
- زنگی‌آبادی علی، ضیایی محمود، کهزادی اسفندیار.۱۳۸۹.تحلیلی بر وضعیت امکانات و تسهیلات گردشگری استان کردستان از دید گردشگران . جغرافیای انسانی. سال دوم. شماره ۴. پاییز ۱۳۸۹
- رضوانی،علی‌اصغر،(1385)، «جغرافیا و صنعت توریسم»، تهران: نشر دانشگاه پیام نور. چاپ ششم
- رنجبریان، بهرام و بهرام زاهدی . 1331. بررسی اثرات تکرار سفر به اصفهان بر میزان رضایت گردشگران خارجی. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای. شماره نهم
- شکویی،حسین و مشیری و خادم الحسینی (۱۳۸۵).  بررسی و شناخت توان‌های بازار اصفهان در جذب گردشگر . علوم جغرافیایی. شماره ۱ 
- صباغ کرمانی،مجید و امیریان سعید .1379. بررسی اثرات اقتصادی توریسم در جمهوری اسلامی ایران(با استفاده از تحلیل داده – ستانده‌هافصلنامه اقتصادی بازرگانی. شماره ۱۶
- صدر موسوی، میرستار و دخیلی کهن موئی،جواد .۱۳۸۴. ارزیابی وضعیت تسهیلات گردشگری استان آذربایجان شرقی از دید گردشگران. پژوهش‌های جغرافیایی.  شماره ۶۱
- صفایی پور، مسعود، بدری رضا، نوذری عبدالرحمن .۱۳۹۳. بررسی تأثیر صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی شهر شوشتر. مجموعه مقالات کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
- طالع ماسوله، مرتضی.۱۳۳۳. دورنمای توسعه بین‌المللی جهانگردی تا سال۲۱۲۱. ماهنامه مدیریت جهانگردی.
- قلی فرزاد، پورسلیمانی، علی و رشیدی فرزاد. ۱۳۸۹. عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران در ایران.  آخرین بازنگری تابستان ۹۳، « http : // Marketingarticles.ir»
- کدیور، علی‌اصغر و سقایی مهدی.۱۳۸۳. ساماندهی گردشگری در تفرجگاه‌های پیرامون شهری. مطالعه موردی: دره اخلمد. فصلنامه تحقیقات جغرافیای .شماره ۸۳
- مؤمنی،مصطفی.(1386). توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران (از مفهوم تا راهکار. تهران. سازمان نیروهای مسلح.چاپ اول.
- Botti, Laurent; Peypoch, Nicolas and Solonandrasana, Bernardin(2008), Time and tourism attraction, Tourism Management 29, pp. 594–596 .
- Haber, Sigal and Lerner, Miri(1998), Correlates of Tourist Satisfaction, Annals of Tourism Research, Vol. 25, No. 4, pp. 197_201                                                                   -Foster, David & Truong, Thuy-Huong (2005), Using HOLSAT to evaluate tourist satisfaction at destination: The case of Australian holidaymakers in Vietnam, ELSEVIER.
- Williams, Paul and Soutar, Geoffrey (2005), Customer Value and Tourism Satisfaction: a Multidimensional Perspective, ANZMAC2005 Conference: tourism Marketing. 129-138.
- Hui, Tak Kee & Wan David(2007), Tourists satisfaction, recommendation and revisiting Sungapore, Tourism Management, No. 28, pp. 32-57
- Laws, Eric, (1998), Conceptualizing visitor satisfaction management inheritage settings: an exploratory blueprinting analysis of Leeds Castle, Kent. Tourism Management, Vol. 19, No. 6, pp. 42-91.