نقش مدیریت شهری در ارتقاء شاخص‌های خوشبختی شهروندان (مطالعه موردی شهروندان ساکن در ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران)

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق: یکی از عوامل مهم و بنیادی در توسعه پایدار و ثبات حاکمیت در نظام فرهنگی و اجتماعی هر کشور، بالا بودن میزان رضایتمندی شهروندان و احساس سرزندگی و خوشبختی آنان در آن جامعه است. اگر جامعه در قالب یک بدن زنده در نظر گرفته شود، بررسی علائم حیاتی بدن، به مثابهبررسی شاخص‌های کلیدی جامعه است. لذا اندازه گیری و پایش مولفه‌های حیاتی جامعه به صورت اثر بخش و مداوم و بررسی دقیق روند پیشرفت آن امری ضروری است. کارامد‌ترین حکومتها، حکومتهایی هستند که با برنامه‌ریزی صحیح کوتاه و بلند مدت بتوانند شاخص‌های موثر شناخته شده را در جهت بهبود، مدیریت کنند.
این تحقیق در صدد است تا نقش مدیریت شهری در ارتقاء شاخص‌های مدل طراحی شده را در جهت تبدیل شرایط موجود به وضع مطلوب، برجسته نماید.
روش تحقیق: در این تحقیق ابتدا مدلی کاربردی و بومی براساس چند مولفه فرهنگی از جمله سرمایه اجتماعی، ایمنی و امنیت، حاکمیت، حس شادکامی و... طراحی گردید. سپس تحقیق مذکور به بررسی نقش مدیریت شهری در ارتقاء شاخص‌های چند گانه با استفاده از پرسشنامه در بین جامعه آماری ساکنین ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران پرداخته و نتایج تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج تحقیق: پس ازتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌های تحقیق، نتایج نشان داد که بین مولفه‌های مدیریت شهری و اکثر شاخص‌های مورد بررسی ارتباط معنی داری وجود دارد و مدیریت شهری میتواند در بهبود و ارتقای این شاخص‌ها نقش موثری داشته باشد. همچنین وضعیت شاخص‌ها در جامعه اماری مورد بررسی به وضوح توسط نمودارهای اماری نشان داده شده است. لذا با توجه به اهداف و برنامه‌های استراتژیک تدوین شده توسط شهرداری منطقه 5 در سال 1390 در جهت افزایش رضایتمندی و ارتقاء شاخص‌های فرهنگی واجتماعی جامعه و تعیین اولویتهای فرهنگی، راهکارهایی پیشنهاد شده است که میتواند قابل استناد و استفاده در کلیه سطوح مدیریت شهریقرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of urban management in indicators promotion pertaining to citizen prosperity (Field study on residents in zone 3 on 5th municipal district of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Rezaee
  • Hamiddeh Reshadat jou
  • Aram Sheikhi
چکیده [English]

Purpose and aim: One of the important fundamental factors in consistent development and solidarity in social-cultural orders of every country would be the amount of citizen satisfaction, mirth and prosperity. If we consider the society as a live body, inspecting all live signals would be equal to inspecting society criteria. So inspecting and measuring all crucial signals in beneficial ways along with inspecting progress procedures would be of great importance. The most deserving governments are the ones who use mid or long-term programs to identify effective criteria, while manage them towards improvements.
This paper explores to clarify the role of urban management in criteria improvements and its role to change current condition towards an ideal one.
Method: At first a practical native model was designed based on some cultural aspects such as social capacity, security, tranquility, authority, happiness etc. then questionnaire forms distributed among members of statistical society to inspect the role of urban management in promoting multiple criteria. At last the results were analyzed.
Results: After analysis the hypothesis and related data it was clear that there is a meaningful relation between urban management and most inspected criteria. Urban management has also the necessary capacity to promote them. General details of all criteria related to statistical society have shown into different charts and drawings. This investigation bearing the municipal strategic goals in the year 1390 offered some suggestions to promote social satisfaction along with cultural-social priorities. Those suggestions would be useful and reliable in all levels of urban management.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consistent developments - Urban management – Sense of happiness – Social capacity - Authority
شیعه اسماعیل، ١٣٨٧، مقدمه ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، چاپ بیست ودوم، تهران، انتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران.
حافظ نیا محمدرضا، ١٣٨٨، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها سمتچاپ شانزدهم تهران
شاھرخیان علیرضا، ١٣٨٩، مبانی کاربردی پژوهش وتحلیل داده‌ها با نرم افزار SPSS،انتشارات جهاد دانشگاھی واحدتهران.
محمود شارع پور ١ _ علی حسینی راد - ١٣٢ نشریة حرکت, شمارة ۳۷ , پاییز ۱۳۸۷
آنتونی گیدنز، راه سوم بازسازی سوسیال دموکراسی،مترجم منوچهر صبوری کاشانی، تهران،شیرازه،1378
نیکومرام هاشم و طلوعی عباس و کاوسی اسماعیل، ١٣٨٧، سرمایه اجتماعی، تهران، انتشارات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات.
مجله مطالعات مدیریت شهری، 1388
سند چشم انداز توسعه ناحیه 3 شهرداری منطقه 5 تهران، 1388
UNESCO  (2007(
World Bank  (2009(
United Nations Statistics Division  (2009).
Gallup World Poll Survey Detailsn May-08 1,040 Face-to-face Nationally Representative 3.5
Entry on Trends in social capital , prepared for Karen Christian 2003
Barro, R.J., and J.W. Lee  (1996). “International Measures of Schooling Years and Schooling Quality”,
Barro, R.J. and J.W. Lee  (1993). “International Comparisons of Educational Attainment”, Journal of Monetary Economics.
Cleveland, W.S. and S.J. Devlin  (1988). “Locally Weighted Regression: An Approach to Regression Analysis by Local Fitting”, Journal of the American Statistical Association, 83 (403) ,
Costanza, R. et al.  (1997). “The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital”, Nature, vol.387,
Cingranelli, D.L. and D.L. Richards.  (2009). The Cingranelli–Richards  (CIRI)  Human Rights Dataset.
Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics,Executive Yuan, R.O.C.  (Taiwan). Monthly Bulletin of Statistics, May 2006, Table 04-01 Education Situation.
Easterly, W. and S. Fischer  (1995). “The Soviet EconomicDecline”, World Bank Economic Review, Washington D.C.
WWW.PROSPERITY.COM
Failed State Index  (2009). Fund for Peace.
Goldsmith, R. W. “A Perpetual Inventory of National Wealth”. In Studies in Income and Wealth. Edited by Martin R. Gainsburgh. Princeton: Princeton University Press, 1951.
Heston, A., R. Summers and B. Aten  (2002). Penn World Table Version 6.1, Center for International Comparisonsat the University of Pennsylvania  (CICUP) , October.
Henisz, W. J.  (2006). POLCON_2005.
Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart and Massimo Mastruzzi 2009.Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators, 1996–2008  (June 29, 2009) ,
Marshall, Monty G. and Keith Jaggers  (2008). Polity IVProject: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2008.
United Nations Educational Scientific, and Cultural Organization  (UNESCO)  Institute for Statistics,
Literacy and Non Formal Education Sector. Percentage distribution of population by educational attainment,Table 1  (December).
http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/html/Exceltables/education/View_Table_dist_pop_edu_attainment.xls  (UNESCO, 2002).
Organisation for Economic Cooperation and Development.Education at a Glance 2001. Table A2.1a: Educational attainment of the population  (1999): Distribution of the population 25 to 64 years of age, by highest level of education attained. http://www.oecd.org/
United Nations Educational Scientific, and Cultural Organization  (UNESCO)  Institute for Statistics, Literacyand Non Formal Education Sector. UNESCO’s World Education Indicators, Table 6. Secondary education: duration, population and enrolment ratios. http://www.unesco.org/education/information/wer/WEBtables/Ind6web.xls  (UNESCO, 2007).
United Nations. United Nations Statistics Division. http://data.un.org  (United Nations Statistics Division, 2009).
United Nations. Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations
Secretariat, World Population Prospects: The 2008 Revision. http://esa.un.org/unpp  (United NationsPopulations Division, 2009).
United States Census Bureau. International Data Base  (IDB)  Midyear Population by Age and Sex. http://www.census.gov/ipc/www/idb/pyramids.html  (US Census Bureau, 2009).
Wooldridge, J. M., “Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data”, The MIT Press, 2001.
World Bank. World Development Indicators,  (World Bank,2009).
World Values Survey 1981–2008 Official Aggregate v.20090901, 2009. World Values Survey Association  (www.worldvaluessurvey.org). Aggregate File Producer:ASEP/JDS, Madrid.