بررسی رابطه الگوی جا به جایی‌های روزانه والگوی مسافرت‌های سالانه(مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

امروزه با گسترش شهر نشینی و جمعیت شهر نشین، نیاز به جا به جایی و تقاضا برای سفر، روز به روز افزایش یافته، حجم زیاد این جا به جایی‌ها آثار و تبعاتی را به دنبال دارد از اینرو پیش بینی الگوی سفرها برای برنامه‌ریزی و مدیریت این جابه جایی‌ها از اهمیت ویزه‌ای برخوردار است. آنچه برای پژوهش  فعلی اهمیت دارد مسئله الگوی جا به جایی‌ها است. به دلیل تنوع در ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افرادی که جا به جا می‌شوند می‌توان انتظار داشت که افراد در الگوی جا به جایی‌ها (سفرها) با یکدیگر تفاوت داشته باشند.  تحقیق حاضر با هدف بررسی الگوی جا به جایی‌های روزانه درون شهری با الگوی مسافرتهای سالانه انجام شده است. فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از: الگوی جا به جایی‌های روزانه با الگوی مسافرتهای سالانه  شهروندان تهرانی رابطه دارد. روش تحقیق از نوع هم بستگی مبنی بر استفاده از پرسشنامه با 384 نمونه و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه بندی شده می‌باشد. ابتدا الگوی سفرهای روزانه و مسافرتهای سالانه را با استفاده از متغیرهای مورد نظر در تعاریف بدست آورده ایم. به منظور آنالیز داده‌های تحقیق  از روش‌های آماری در نرم افزار SPSS20 (آزمون کای اسکوئر) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین الگوی جا به جایی‌های روزانه و الگوی مسافرتهای سالانه رابطه وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between daily travel pattern and the pattern of annual trips in Tehran

نویسندگان [English]

  • Bibi Zahra Mousavi Beuki 1
  • Seyed Jalal Mousavi 2
چکیده [English]

With the expansion of urban and rural population, increase in development of roads and transport networks and the promotion of culture, demand for transport and travel increase day by day .Due to economic, social and cultural differences between people transported daily, it can be expected that the pattern of movement of people (trips) differ from each other.
The aim of this study is to investigate the pattern of daily and annual trips within the city and compare these two in order to find solutions for urban area transportation problems. The main hypothesis of this study is as follows: “The pattern of daily civilian trips corresponds to the pattern of annual Iranian travels”.
The research done in this study is questionnaire-based survey done on 384 samples (which were stratified cluster samples). Using defined variables, daily trips and travel patterns were obtained. SPSS20 (Chi-Square Test) software was used to analyze research data and statistical methods. These patterns have shown more efficient ways for planning and marketing, which will be useful in tourism development.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: travel pattern
  • daily trips
  • annual trips
  • Tehran
پاپلی یزدی، محمدحسین. سقایی، مهدی (1385).گردشگری(ماهیت و مفاهیم)، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول
داس ویل، راجر (1384) مدیریت جهانگردی؛ مبانی، راهبردها و آثار، ترجمه اعرابی، سید محمد و ایزدی، داوود،تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ سوم
دولت‌آبادی، فیروز. یعقوب زاده، رحیم (1388) گردشگری فرهنگی و ارائه راهکارها برای ارتقای آن در ایران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول.
ذکایی آشتیانی، پور زاهدی و شفاهی، نتایج آمارگیری مبدا-مقصد: مطالعات جامع حمل‌ونقل درون‌شهری شیراز، گزارش شماره 7201135 TR، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، تهران، آذر (1372).
شفاهی، مدل‌های تولید و توزیع سفر، مطالعه موردی شیراز: برنامه و توسعه، دوره 2، شماره 8، تابستان (1372).
کاظمی، محمد (1385) مدیریت گردشگری، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول
کفاشی، مجید (1391) کاربرد آمار استنباطی در پژوهش‌های اجتماعی، تهران: انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول.
کفاشی، مجید (1391) کاربرد آمار توصیفی در پژوهش اجتماعی، تهران: انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول.
گی، چاک. وای (1385) جهانگردی در چشم‌اندازی جامع، ترجمه پارساییان، علی و اعرابی، محمد، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ سوم
 محلاتی، صلاح‌الدین (1381)، جهانگردی پایدار شهری، مجله شهرداری‌ها، شماره 46.
Cresswell, T. 2001a. The production of mobilities. New Formations 43: 11–25.
Cresswell, T. 2002. Introduction: theorizing place. In G. Verstraete and T. Cresswell (eds.),Mobilizing Place, Placing Mobility: The Politics of Representation in a Globalized World. Amsterdam: Rodopi, pp. 11–32.
Golob F T. (2000), A simultaneous model of household activity participation and trip chain generation. In: Transportation Research
Grazi F.& van den Bergh,Jeroen C.J.M.2008.spatial Organization,Transport,and climate chang:comparing instruments of spatial planning and policy, Ecological Economics,vol.67,pp.630-639.
Grazi F. Jeroen C.J.M van den B. (2008).Spatial organization¸ Transport¸ and climate change: Comparing instrument of spatial planning and policy¸Sciencedirect¸ Ecological economics(67), 630-639.
Hall, C.M. and Müller, D. (eds) (2004) Tourism, Mobility and Second Homes: Between Elite Landscape and Common Ground. Channel View Publications, Clevedon, UK.
Hall, C.M. and Williams, A.M. (eds) (2002) Tourism and Migration: New Relationships Between Consumption and Production. Kluwer, Dordrecht, the Netherlands.
Harris, B. Land use Models in Transportation Planning: a review of past developments and current best practice, Delawae Valley Regional Planning
Kaufmann, V. 2002. Re-thinking Mobility: Contemporary Sociology. Aldershot: Ashgate.
Kellerman, A. 1993. Telecommunications and Geography. London: Belhaven (Wiley).
Kellerman,A.2006.personal mobilities,London and New York.
Khisty, C. J. Transportation Engineering: an introduction, P. 38 Prentice-Hall, 1990.
 Lash, S. and Urry, J. 1994. Economies of Signs and Space. London: Sage. Ling, P. M. & Glantz, S. A. (2002). Using tobacco-industry marketing research to design more effective tobacco-control campaigns. JAMA: Journal of the American Medical Association, 287, 2983-2989.
Linde, Y. A. Buzo & R. M. Gray, "An Algorithm for vector Quantizers design", IEEE Trans. On Communications, V. com -28, Pp. 84-95, January 1980.
Meyer, M. D. & E. J. Miller, Urban Transportation Planning. Mc Graw Hill, New York, 2001.
Murat, H. Celik, (2010), Sample size needed for calibrating trip Distribution and behavior of the gravity model, Journal of Transport Geography 18. pp. 83–190
Ortuzar, J.D. Willumsen, L.G. (2001), the Traffic Assignment
DI Problem: Models and Methods. VSP, Wiley, New York. Utrecht, the Netherlands.
Urry, J. 2000. Sociology beyond Societies: Mobilities for the Twenty-first Century. London:Routledge.
Rodrigue J.P. & Comtois C. & Slack B. (2009). The Geography of Transport Systems Imprint.Routladge.
YAO Liya, GUAN Hongzhi, YAN Hai, (2008), Trip Generation