بررسی تاثیر برنامه‌های فرهنگی برشادی و افزایش بهره‌وری سازمان شهرداری(مطالعه موردی: شهرستان دامغان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

پرداختن به مقوله نشاط و عوامل ایجادکننده آن در سازمان‌ها از آنجا ناشی می‌شود که شادی از یک طرف عواطف مثبت پرسنل را افزایش داده و از طرفی با کاهش عواطف منفی، باعث افزایش بهره‌وری خواهد شد.
هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر برنامه‌های فرهنگی بر شادی و نشاط کارکنان و افزایش بهره‌وری سازمان درشهرداری شهرستان دامغان است.
محیط کار امروز، محیطی رقابتی همراه با فعالیت‌های متنوع و پیچیده است. برای اینکه سازمان‌ها بتوانند در چنین محیطی فعالیت کنند و اهداف خود را تحقق بخشند، نیازمند استراتژی‌های مناسبی برای بخش‌های مختلف هستند.  در حقیقت کارکنان سازمان‌ها با مسایل و مشکلات گوناگونی مواجه هستند که می‌تواند عملکرد آنها در محل کار و در خانواده را تحت تأثیر قرار دهد.
هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان تاثیر برنامه‌های فرهنگی بر شادی و افزایش بهره‌وری در این سازمان است می‌باشد. روش تحقیق پیمایش بوده است و تحلیل داده‌ها پرسشنامه در سطح تحلیل توصیفی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آلفای کرونباخ، صورت گرفته است.
ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری تحقیق شامل 513نفر از کارکنان بودند که طبق فرمول کوکران 219 نفر و روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است.
نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که باید شادی و نشاط از طریق اعمال برنامه‌های فرهنگی در محیط کار، پررنگتر اجرا شود تا قابلیت کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی بالاتر رفته و موفقیت یک سازمان زودتر حاصل شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of cultural programs on happiness and increase productivity Municipality(Case study: city of Damghan)

نویسنده [English]

  • Samaneh lalehi
چکیده [English]

The necessity of considering the issue of happiness and its causing factors in organizations arises from the fact that happiness, on the one hand, increases the positive emotions of the staff and on the other hand by reducing negative emotions, it will increase the productivity and efficiency. The overall objective the present study the effect of cultural and ideological programs of supreme leader’s representative office on joy and happiness of women employed in the Ministry of Agriculture that the tool used for data collection was a researcher made questionnaire. Statistical population of the research consisted of 513 female employees of ministry at headquarters levels that according to the Cochran formula 219 people and through questionnaires distributed, 195 questionnaires were collected. Random sampling method was selected. Research results show that To happiness through the exercise of cultural programs in the workplace, the more applicable to the employees of an organization to achieve organizational goals higher and earlier achieved success
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: joy and happiness
  • cultural programs
  • Efficiency
الله یاری، احمد.  (1390). نقش دین در ایجاد فرهنگ امید و نشاط در جامعه (گفتگو با قاسمعلی کوچنانی نقل از سایت http: //hamandishi. net/
امانی، رزیتا و هادیان همدانی، رژینا، بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر افزایش میزان شادی دانشجویان. مجله ی روانشناسی و علوم تربیتی. شماره 1، سال سی و دوم، ص 41
مایکل آیزنک.  (1388). روان شناسی شادی.  (خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت؛مترجمین). نشریه پیوند، ش 297، ص33.
باربارادی. آنجلیس.  (1380). اسرار شادکامی زنان،  (بهزاد رحمتی: مترجم:) انتشارات نوربخش
باقری، زهرا.  (1390). ارزیابی میزان شادکامی ایرانیان در یک نگاه http: www. sowaf. blogfa. com
بهادری نژاد، مهدی (1375)، شادی و زندگی، انتشارات اوحدی، تهران
بیاتی، حوریه (1390) عوامل و راه‌های نشاط زنان خانه دار، سایت انجمن زنان به نشانی: htpp: //jameatalhoda. blogfa. com
پور باقر، ایرج.  (1375). روان درمانی برای همه، انتشارات قیام، چاپ اول، قم
جعفری، س. ا.، عابدی، م.، و دریکوندی، ه.  (1381) "شادمانی و عوامل موثر بر آن". فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 4 (3)، 50.
حاتمی، حامد، (1390). میزان شادی مردم چگونه اندازه گیری می‌شود؟نقل از خبرگزاری بهرستان به نشانی http: //behrestan. persianblog. ir
حاج زمان، محمود، (1390)، اندازه گیری شادی احساسات و عواطف به نقل از http: //www. aftabir. com
مرادی، مریم، جعفری، سید ابراهیم، عابدی محمدرضا (1384). "شادمانی و شخصیت: بررسی مروری"، تازه‌های علوم شناختی، سال هفتم، شماره 2.
لقمانی، احمد.  (1386)؛چگونه شاد و خنده رو باشیم؟انتشارات بهشت بینش، تهران
گلزاری، محمود، یثربی، سید یحیی و صادقی جانبهان، محمود.  (1388). دین، خاستگاه شادی‌های پایدار، نقل از سایت http: //www. mr- zanan. ir
کارلسون، ریچارد (1380). زندگی شادمانه.  (پرویز شریفی درآمدی؛مترجم:)، انتشارات روان سنجی؛تهران.
 
 
16- Cohen, A. B.  (2002). The importance of spiritualityin well-being for Jews and Christians. Journal of happiness Studies, 3, 287-310.
17-Colon-Baco, Enrique (2010) ‘The Strength of Religious Beliefs is Important for Subjective Well-Being, ‘Undergraduate Economic Review: Vol. 6: Iss. 1
18-During adolescence, young adulthood, and later life. Journal of Psychology & Christianity, 19, 245-257.
19-Frey, Bruno S. And Gallus, Jane (2 October 2011). Religion makes people happy, so why is church attendance declining? Online
20-Lyubomirsky, S. , Sheldon, K. M. , &Schkade, D.  (2005). ‘Pursuing happiness: The architecture of sustainable change ‘. The General psychology, 9 (2), 111-131.
21-Lyubomirsky,s. & King, l.  (2005), The Benefits of frequent positive affect: Does Happiness Lead to success? Psychological Bulletin, Vol 131, No: - 8
22-Seligman, M. E. P & Csikszentmihalyi, M, (2000). ‘Positive Psychology : An introduction ‘ , American Psychologist, 55, 5-14.
23-Snoep, Liesbeth (2008). Religiousness and happiness in three nations: a research not. Journal of Happiness Studies, 9: 207-211.
24- Argyle, M.  (2001). ‘Causes and correlates of happiness’. InD. Kahenman E