اثربخشی مدیریت دانش بر مدیریت شهری از نظر مدیران شهرداری منطقه یک شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: مدیریت شهری یکی از مسایل رفتاری بسیار مهم در حوزه مدیریت بوده که خود تعیین‌کننده بسیاری از دیگر متغیر‌های سازمانی است. در آستانه هزاره سوم مدیریت دانش به عنوان یک نیاز استراتژیک برای موسسات، سازمانها و نهاد‌های خدماتی مطرح است. مدیریت دانش تضمین کننده برتری‌های بلند مدت برای سازمان‌ها و جوامع و میزان بهره گیری آن‌ها از سرمایه‌های انسانی، فکری و اطلاعاتی است. با توجه به اهمیت و کاربردی بودن موضوع مورد مطالعه، این سوال مهم مطرح است که در سازمان مهم و تاثیرگذار و تصمیم گیرنده‌ای چون شهرداری تهران به کارگیری مقوله مدیریت دانش و مولفه‌های تشکیل دهنده آن شامل تکنولوژی (فناوری اطلاعات)، مقوله رهبری، مقوله فرهنگ سازمانی، مقوله منالع انسانی، مقوله مکانیسم و فرآیند، ساختار سازمانی به افزایش و بهبود مدیریت شهری اثر بخش است و این مساله تا چه میزان می‌تواند موجب بهبود شرایط در مدیریت شهری سازمان شهرداری خصوصا شهرداری منطقه یک شهر تهران شود؟
هدف پژوهش: مطالعه «اثربخشی مدیریت دانش و مولفه‌های آن بر مدیریت شهری از نظر مدیران شهرداری منطقه یک شهر تهران»
روش پژوهش: این پژوهش بر اساس طبقه بندی بر مبنای هدف در زمره تحقیقات کاربردی است و از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده­ها توصیفی و از نوع همبستگی است.
یافته‌ها:در رابطه با خرده مقیاس‌های ‌های تکنولوژی، رهبری، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، مکانیسم و فرایند، ساختار سازمانی رهبری،؛ در سطح اطمینان 99/0 مشخص شد؛ به عقیده مدیران شهرداری منطقه یک شهر تهران کلیه مولفه‌های مدیریت دانش با مدیریت شهری رابطه دارد.
معادله پیش بینی مدل مدیریت شهری با توجه به مدیریت دانش و مولفه‌های آن عبارت است از:
مدیریت شهری = 8.594 تکنولوژی + 0.567 رهبری+ 0.195 ساختار سازمانی + 0.276 فرهنگ سازمانی + 2.836 منابع انسانی+ 0.562 مکانیسم و فرایند
نتیجه گیری:در رابطه با مولفه‌های تکنولوژی، رهبری، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، مکانیسم و فرایند، ساختار سازمانی، در سطح اطمینان 99/0 مشخص شد؛ به کارگیری این مولفه‌ها با مدیریت شهری رابطه دارند
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of urban management from managers of Tehran municipality

نویسنده [English]

  • Ramin Afifi
چکیده [English]

Introduction and objective: urban management is one of a very important issues in the field of management that determine the many other organizational variables . on the eve of the third millennium knowledge management as a strategic need for institutions , organizations and  service  bodies  .  Knowledge management  guaranteeing the long - term advantages for organizations and communities and the use of all human capital , intellectual and information . and with regard to the importance of the usability of the subject of important  question , it is important that the organization and decision – makers  and influential as Tehran Municipality  applying category knowledge management and its components , including technology (IT),  category leadership,  categories organizational culture,  human   category ,  category mechanism and the process, the organizational structure to improve urban management is  effective and to what extent this could lead to improve conditions in the management of the city mayor of a city Tehran Municipality , especially in the region ?
objective of the study : study " the effectiveness of knowledge management and its components  urban  management  of a municipality directors Tehran "
Method: This study is based on classification based on purpose in order applied research  and  application , and in terms of data collection methods - descriptive and the kind of solidarity .
Findings: in connection with small - scale of technology , leadership, organizational culture, human resources, a mechanism and process, the organizational structure , leadership , at the level of confidence  99 / 0 : municipality directors, according to a Tehran all components of knowledge management in urban management .  equation model  predictions urban management with regard to the management of knowledge and its components include:
urban management technology = 8.594 0.567 + + 0.195 leadership organizational structure + 0.276 organizational culture + 2.836 mechanism and human resources + 0.562 process  conclusion : in connection with the technology components , leadership,  organizational culture, human resources, a mechanism and process, the organizational structure , at the level of confidence 99 / 0 : using these components with urban management . 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: joy and happiness
  • cultural programs
  • Efficiency
دیویس،کیت جان نیواستورم، ترجمه محمد علی طوسی (1389)، رفتار انسانی در کار: ‌رفتارسازمانی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ دوم.
رابینز. ا ستیفن، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد ‌(1385) تئوری سازمانی، ‌انتشارات مروارید.
فتوت، احمدرضا. مقاله روانشناسی صنعتی و سازمانی (1387) نشریه علمی، پژوهشی، اطلاع‌رسانی مدیریت انجمن مدیریت ایران شماره 35 سال نهم اردیبهشت.
اخوان، پیمان، جعفری، مصطفی. (1384). ناکامی مدیریت دانش در سازمان، ماهنامه تدبیر، شماره 161.
افرازه، عباس. (1384). مدیریت دانش (مفاهیم، مدل­ها، اندازه­گیری و پیاده­سازی)، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
الوانی، سیدمهدی. (1389). افق­های نو در مدیریت دولتی، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 50.
آبراهام کورمن، روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، ترجمه: حسین شکرکن (1390)، تهران: رشد.
برور، محمد. (1383). پایان­نامه: مطالعه و بررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق منطقه­ای غرب.
پرهیزکار، کمال (1386). روابط انسانی در مدیریت. تهران: انتشارات اشراقی.
جان بست، حسن پاشا شریفی، نرگس طالقانی، روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری ، ویرایش 2 تهران 1391، انتشارات رشد.
خرقانی، سعید، کریمی صمدی، علیرضا. (1387). نقش نرم­افزارها در فرآیند مکانیزه مدیریت دانش، فصلنامه مدیریت دانش سازمانی، شماره 29-28، 12-10.
خوش­سیما، غلامرضا، ابراهیمی­نژاد، مهدی، فلاح لاجیمی، حمیدرضا. (1386). بررسی ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش و اثربخشی مدیریت دانش، فصلنامه مدیریت صنعتی، شماره 9.
داداش پور هاشم. (1390) ماهنامه تدبیر، مدیریت شهری، اهداف و راهبرد ها، شماره 120
دانایی­فرد، حسن، الوانی، سیدمهدی، آذر، عادل. (1385). روش­شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ اول، تهران، انتشارات صفّار
داونپورت، توماس، پروساک، لارنس. ترجمه حسین رحمان سرشت. (1385). مدیریت دانش، چاپ اول، تهران، شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات خودو (ساپکو).
دیویس، استانلی. ترجمه ناصر میرسپاسی و پریچهر معتمد گرجی. (1386). مدیریت فرهنگ سازمان، چاپ اول، تهران، انتشارات مروارید
رابینز، استیفن بی،‌ مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی (1385), ‌مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
رابینز، استیفن. ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی­فرد. (1386). تئوری سازمان، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات صفار.
رابینز، استیفن. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی (1386). مبانی رفتار سازمانی، تهران، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
رادینگ، آلن، ترجمه محمدحسین لطیفی. (1385). مدیریت دانش، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
رحیمی، حمید، نجفی، محمد. (1386). مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه.
طوسی، محمدعلی. (1384). فرهنگ سازمانی، چاپ اول، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
فایرستون، ژوزف، مک الروی، مارک. ترجمه احمد جعفرزاده و خدیجه سفری. (1387). مباحث کلیدی در مدیریت دانش جدید، چاپ اول، تهران، مؤسسه کتاب مهربان.
مارتنسون، ماریا. ترجمه منصور مجدم. (1379). بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزار مدیریتی، ماهنامه تدبیر، شماره 110.
محمدلو، مسلم علی. (1383). مدیریت دانش و استعدادها، ماهنامه تدبیر، شماره 147، 33-29.
هرسی، پال و بلانچارد، کنت. ترجمه علی علاقه‌بند (1386). مدیریت رفتار سازمانی و کاربرد منابع انسانی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
هیوز، آون. ترجمه سیدمهدی الوانی و سهراب شورینی و غلامرضا معمارزاده. (1390). مدیریت دولتی نوین، چاپ سوم، تهران، انتشارات مروارید.
 
 
English References
Aggestam, E.(2006). Learning organization or knowledge Management: which came first, the chicken or Egg?. Information technology and control, Vol. 35, No.3. Available on http: www.itc.KTu.it
Akdere Mesut (2006). "Improving Quality of Work Life Implications for Human Resources". Business Review, vol.1, p.173.
Anantatmula, V.(2006). Criteria for Measuring knowledge management efforts in organization. Available on http: www.proquest.umi.com
Anothayanon, w.(2006). knowledge Management and task characteristics. Available on http: www.proquest.umi.com
Belenky, M., clinchy, B., Goldberger, N.,Tarule,j. (1986). Four Types of knowledge. Available on http:www.projects. ischool. Washington. edu
Berg, Linda & others. (1990). “New wave QWL”, journal of Qualities participation.
Bradish, C.L. (2003). An Examination of the relationship between sport commissions and organizational structure. Available on http: www.proquest.umi.com
Bryant, S.E. (2002). A field study on the Impact of peer Mentoring on organizational knowledge creation and sharing. Available on http:www.proquest.umi.com
Chaitantipongse, J.(2005). The Technological Imperative of Newspaper-publishing companies in thailand: Routine Technology and organizational structure. Available on http: www.proquest.umi.com
Chase R. (1997). “The knowledge based organization: an international survey”,
Cong, x., pandya, L. (2003). Issues of knowledge management in the public sector. Available on http: www.ejkm.com
Connelly, C.(2010). Predictors of knowledge sharing in organizations. Available on http: www.business,mcmaster.ca
Daoust, D.(2004). Types of knowledge. Available on http: www.Bizmechanix.com
Davel. R, & Snyman. M. (2007). Influence of corporate culture on the use of knowledge management techniques and technologies, Department of Information Knowledge Management, University of Johannesburg. 6-17.
Delone, w., Mclean, E.(2009). The Delone and Mclean Model of Information systems success: A Ten-Year update. Available on http: www.homepages.ius.edu
Dooley, K. (2012). Organizational complexity. Available on http: www.eas,asu.edu/~kdooley
Eva M. Pertusa-ortega, Patrocinio Zaragoza-Saes, & Enrique Claver-Cortes. (2009). "Can formalization, complexity, and centralization influence knowledge performance", Journal of Business Research, 1-11.
Gold, A.H., Malhotra, A., Segars, A.H. (2001). Knowledge Management: An organizational perspective. Journal of Management Information systems, Vol. 18, No.1, 185-217.
Gorelik, A. (2002). Knowledge process in ukrain organizations: The top performers of the machin building Industry. Available on http: www.proquest.umi.com
Holowetzki, A.(2012). The Relationship Between knowledge management and organizational culture: An Examination of cultural factors that support the flow and management of knowledge within an organization. Availble on http: www.aim. uoregon.edu
Hsu, H.Y. (2006). Knowledge management and Intellectual capital. Available on http: www.proquest.umi.com
Ismail, M.B., Yousof, Z.M. (2006). Factors Affecting knowledge sharing In public organizations in Malaysia. Available on http: www.kmice.uum.edu.my
Jennex, M., Smolnik, S., Croasdell, D.(2006). Knowledge Management success. Available on http: www.igi-global.com
Jennex, M., Zakharova, I.(2005). Knowledge Management success/ effectiveness Models. Available on www.management.com.ua
Kakabadse, N.K., Kakabadse, A., Kouzmin, A.(2003). Reviewing the knowledge management literature: towards a taxonomy. Journal of knowledge management, vol 7, No.4, pp.5-91. Available on http: www.brint.com
Kawai chan & Thomas A. Wyatt, (2009). Quality of Work Life: A Study of Employees in Shanghai, China Asia Pacific. Chapel Hill, NC: Cecil G. Sheps Center
Kim, S., Lee, H. (2004). Organizatinal Factors Affecting knowledge sharing capabilities in E-Government: An Empirical study. Available on http:www.dgrc.org
Martensson, M.(2002). A Critical Review of knowledge management as a management tool. Available on http:www.emeraldinsighting.com
Nonaka, I., Takeuchi, H.(1995). The knowledge creating company: How Japanese companies creat the dynamics of Innovation. First edition, New yourk, oxford university press.
Ortizlaverde, M., Baragano, F., Dominguez, J.(2003). Knowledge processes: on overview of the principal models. Available on http:www.providersedge.com
Park, S. (2007). The comparison of knowledge Management practices between public and private organizations: An Exploratory study. Available on http: www.proquest.umi.com
Patman, (2012). Study of Quality of Work Life (QWL). Iranian J Publ Health, 35(4): pp.8-14.