شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر بقاء و ماندگاری کارکنان شهرداری منطقه 13 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: منابع انسانی به عنوان دارایی‌های هوشمند و مهم‌ترین سرمایه هر سازمان می‌باشند که عملکرد کارکنان و سازمان از لحاظ کارایی و اثربخشی تا حد قابل ملاحظه‌ای به کاربرد مناسب صحیح و موثر آن بستگی دارد؛ به همین منظور در سازمان‌های امروزی توجه به منابع انسانی بیش­تر از ابعاد مختلف دیگر مد نظر قرار گرفته و در حفظ و نگهداری منابع انسانی تلاش می‌کنند. شناسایی عوامل ایجاد رضایت و دلایل نارضایتی کارکنان و نیز ارزیابی رضایت شغلی آنان به عنوان اقدامی کلیدی در جهت اهداف سازمان، نقشی بسزا و چشمگیر دارد. از این رو این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر بقاء و ماندگاری کارکنان شهرداری منطقه 13 تهران اجرا شده است.
روش پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی – پیمایشی با اهداف کاربردی در بین 307 نفر از کارکنان شهرداری منطقه 13 تهران اجرا شده است برای این منظور 175 نفر به عنوان نمونه آماری به روش ساده تصادفی انتخاب شده و با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته‌ای با بیست گویه داده‌های مورد نیاز در مورد عوامل موثر بر بقا و ماندگاری کارکنان جمع‌آوری گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از SPSS و با آزمون‌های آماری تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌های پژوهش: نتایج آزمون تحلیل عاملی، چهار دسته عامل مهم برای بقا و ماندگاری کارکنان منطقه 13 شهرداری تهران شناسایی نمود که امنیت شغلی، عدم تبعیض، حقوق و مزایای مناسب، احترام و حرمت به کارکنان، خدمات بیمه، انواع پاداش‌های مالی، ارتقاء شغلی، سرپرست و سبک مدیریت، مسکن سازمانی، انواع وام، تفویض اختیار و همکاران خوب 29/32 درصد از واریانس کل گویه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و مهم‌ترین عوامل موثر بر متغیر پژوهش تشکیل می‌دهند.
نتیجه‌گیری: عوامل شغلی و سازمانی مانند، امنیت شغلی، ارتقای شغلی، عدالت سازمانی و بیمه و تأمین اجتماعی و همچنین مباحث مالی و اقتصادی مانند حقوق و مزایا، پاداش‌های مالی و تسهیلات وام جزو عوامل مهم در زمینه بوده و از نظر کارکنان نسبت به سایر عوامل در اولویت بیشتری قرار دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize the factors affecting the survival and sustainability of municipal employees in district 13 in Tehran

نویسندگان [English]

  • Human Rajnbar 1
  • Hamid Shafizadeh 2
چکیده [English]

Introduction and Objective: Human resources as assets are intelligent and the most important asset of any organization that the performance of the staff and the organization in terms of efficiency and effectiveness to a considerable extent depends on the proper use of appropriate and effective; For this purpose, according to human resources in today's organizations other than the various aspects taken into consideration and the preservation of human resources try. Identify reasons for employee dissatisfaction and to evaluate the causes of satisfaction and job satisfaction as key measures for the purpose of the role is an important and significant. Therefore, this study aimed to identify and prioritize the factors affecting the survival and sustainability of District 13 of Tehran's municipal employees.
Methods: This descriptive study - a survey of 307 employees with practical purposes in District 13 of Tehran Municipality implemented. In this study, 175 randomly selected as the sample in a simple way and using researcher-made questionnaire twenty items required data were collected about the factors affecting the survival and continuity of staff. the data was analyzed using SPSS and statistical analysis.
Findings: The results of factor analysis, four important factor for survival and durability of District 13 of Tehran Municipality staff should be identified That job security, non-discrimination, the rights and benefits of proper respect and respect for employees, insurance, types of financial rewards, job promotion, supervisor and management style, corporate housing, types of loans, delegation of authority and good cooperation 32.29% of the variance total items into account and the most important factors are the research variables. Performance evaluation, healthcare and safety in the workplace, physical conditions of the workplace and collective work as a second set of variable factors affecting research that 13% of the total variance in the dependent variable explained study. Non-financial incentives and in-service training third set of variable factors influencing the study explained 12 percent of variance Research and consumer cooperatives and utilities fourth in a series of variable factors explained 10% of variance in the research study.
Conclusion: Job and organizational factors such as job security, job promotion, organizational justice and social insurance and security as well as economic and financial issues such as salary and benefits, financial rewards and loan facilities was a major in the field and the staff are more important than other factors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: survival employees
  • staff retention
  • Turnover
  • Tehran Municipality
  • District 13 of Tehran Municipality
اسکندری، مجتبی. عابدی، علی (1385). بررسی عوامل مرتبط با حفظ و نگهداری کارکنان در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، سال اول، شماره 2.
اصیلی، غلامرضا؛ قدیریان، عباسعلی (1385). مدیریت بر کارکنان نخبه؛ چالش‌های علل ترک و ماندگاری در سازمان‌های دانش‌مدار. چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران، گروه پژوهشی آریانا.
افجه، سیدعلی‌اکبر؛ صالح غفاری، عادل (1392). عوامل موثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور. راهبرد فرهنگ، شماره 21.
افجه، سیدعلی‌اکبر؛ صالح غفاری، عادل (1392). عوامل موثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور. راهبرد فرهنگ، شماره 21.
آمسترانگ، مایکل (1380)، راهبردهای مدیریت منابع انسانی. ترجمه خدایار ابیلی و حسن موفقی. تهران: فرا.
دولان، شیمون ال؛ شولر، رندال اس. (1376). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، ترجمه محمدعلی طوسی، محمد صائبی؛ تهران: آموزش مدیریت دولتی.
رضائیان، علی (1380). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: مدیریت
سعادت، اسفندیار (1390). مدیریت منابع انسانی. تهران: سمت.
سلیمی، فهیمه (1391). شناسایی عوامل بازدارنده در حفظ و نگهداری کارکنان دانشی و ارائه استراتژی مناسب (مطالعه موردی: شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات.
شهسواری، فاطمه (1388). رابطه بین ویژگی‌های شغل و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده علوم تربیتی.
شیرازی، علی؛ حسینی رباط، سیده منصوره (1393). تحلیل تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنان. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 19.
علییاری، محمد (1389). ارتباط بهداشت محیط کار با انگیزش و بهره‌وری (با نگاهی به مواد 39 و 86 قانون خدمات کشوری). مصطفی علییاری. مدت ماهنامه دانشگاه تهران. شماره 75.
قاضی‌زاده، مصطفی (1387). بررسی عوامل موثر بر ماندگاری سازمانی نیروی انسانی، تهران: دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره 29.
قربانی، محمدرضا (1390). فرهنگ سازمانی و نگه داشت منابع انسانی ناجا. فصلنامه منابع انسانی ناجا. سال ششم، شماره 23.
قلی‌پور، رحمت‌الله؛ امیری، علی‌نقی؛ مهدی‌زاده، محمدرضا؛ زمانی‌فر، محسن (1392). شناسایی عوامل موثر بر ماندگاری کارکنان دانشی در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره یازدهم، شماره 2.
کاپللی، پیتر (1379). رویکرد بازار گرا برای حفظ استعدادها. ترجمه لقمان رحمان‌ژور و ناهید امراللهی، تدبیر، شماره 107.
کامران‌نژاد، علیرضا؛ حسینی، سید‌حسین؛ نظری، نعمت‌الله؛ محترم، محمدرضا (1390). راه‌کارهای عملی جذب و نگه داشت نیروی انسانی در راستای افزایش بهره‌وری سازمانی. فصلنامه مطالعات انتظامی شرق.
گلیج، منصور (1392). شناسایی شاخص‌های کیفیت زندگی کاری و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان در سازمان‌های مردم نهاد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات.
گلیج، منصور (1392). شناسایی شاخص‌های کیفیت زندگی کاری و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان در سازمان‌های مردم نهاد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات.
مهاجرانی، محمدامین؛ شهسواری، سکینه. (1389). کیفیت زندگی کاری و مشارکت سازمانی کارکنان. تهران: انتشارات امید.
میرحسینی زواره، مهدی (1386). راهبردهای نگه داشت منابع انسانی در سازمان‌ها. مجله هوش مصنوعی، ش 76.
وفائی‌نژاد، مریم؛ حیدری گرجی، علی‌مراد؛ نادی‌قرا، اصغر (1392). بررسی عوامل موثر بر بقا وماندگاری (حفظ و نگهداری) کارکنان ستادی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران. مجله مهندسی فرآیندها، دوره اول، شماره اول.
Achoui M. Mansour M. (2007). Employee turnover and retentionstrategies: Evidence from Saudi companies. International Review of Business Research. 3 (3).
Alnaqbi W. (2011). The Relationship between Human Resource Practices and Employee Retention. Degree of Doctor. Edith Cowan University.
Janjua, B.H. Gulzar, A. (2014). The Impact of Human Resource Practices on Employee Commitment and Employee Retention in Telecom Sector of Pakistan: Exploring the Mediating Role of Employee Loyalty. IOSR Journal of Business and Management.16 (1).
Patriota, D. (2009). Employee retention: An integrative view of Supportive Human Resource Practices and Perceived Organizational Support. Master Thesis. Management. Uppsala University