ارزیابی مشارکت شهروندان در خدمات و محیط زیست نواحی شهری باغملک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 دانشجو

چکیده

با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین در چند دهه گذشته، چنانچه بخواهیم در توسعه شهرها، پاسخگوی احتیاجات امروزی و سهم نسل‌های آینده از شهر و محیط زیست شهری باشیم، باید اداره شهرها را بر پایه مشارکت آگاهانه شهروندان برنامه‌ریزی کنیم. یکی از این زمینه ها، مشارکت‌های شهروندی در نظام مدیریت شهری می‌باشد. هدف از این پژوهش تحلیلی بر نقش مشارکت شهروندان در بهبود خدمات شهری و محیط زیست شهری، شهر باغملک می‌باشد. پژوهش حاضر ازنظر ماهیت، توسعه‌ای – کاربردی و از لحاظ روش مطالعه، توصیفی – تحلیلی، پیمایشی است.و در گردآوری داده‌ها از شیوه‌ی کتابخانه‌ای و میدانی استفاده‌شده است. در بررسی میدانی 325 نفر از شهروندان شهر باغملک در در سال 1394 در نواحی آن با استفاده از پرسش نامه مشارکت شهروندان، خدمات شهری، به روش نمونه گیری متناسب با حجم نمونه (با استفاده از مدل کوکران) انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار Spss و Excel صورت می‌گیرد. جهت آزمون فرضیه‌ها و یافتن پژوهش از آزمون‌های کندال (تابی و تای سی)، دسامر، اسپرمن، کای اسکوئر، ضریب اتا استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد.که بین مشارکت شهروندان و آگاهی آن‌ها در اداره امور شهر، بین مشارکت شهروندان و جنس و تحصیلات شهروندان، بین مشارکت شهروندان و خدمات شهری رابطه معنادار می‌باشد و فقط بین سن و مشارکت شهروندان در اذاره امور شهری عدم رابطه معنا داری اثبات شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Participation assessment of citizens in environmental and services urban areas Baghmalek

نویسندگان [English]

  • Saeed Maleki 1
  • Rasol Sarvestan 2
چکیده [English]

Due to the increase of urban population in the past few decades, if we want to develop cities meet the needs of today and of future generations of the city and the urban environment, we must plan for managing the cities based on informed participation of citizens. One of these areas, citizen participation in urban management system. The aim of this research analysis on the role of citizen participation in municipal services and improving the urban environment, the city is Baghmalek. The present study in terms of nature, development - application and the method of study, cross - sectional survey data collection method. And in the field of library and used. In a field survey of 325 residents of the city Baghmalek in 2016 in the areas of citizen participation with the use of questionnaires, utilities, samples, sampling proportional to size (using the Cochran) were selected and studied. To analyze the data using software Spss and Excel takes place. To test the hypothesis and find research tests Kendall (reflection and Tai Si), December, Spearman, chi-square, Eta coefficient is used. The results show Dhd.kh between citizens and their awareness in city affairs, citizen participation, sex and education between citizens, between citizens and municipal services is a significant relationship between age and only Azarh citizen participation in municipal affairs of significant relationship has been established.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: participation
  • satisfaction. Services and the urban environment
  • the city
  • Baghmalek
-اسکوگان، وسلی، جی (بی تا). (2004) مشارکت اجتماعی و مراقبت انتظامی همگانی. ترجمه دکتر ابراهیم. مسعودنیا. مطالعات امنیت اجتماعی شماره دوم وسوم، ص 183
-انصاری، حمید. (1384) عوامل موثر بر مشارکت مردم در امور مربوط به ناجا در شهرستان تهران. مجموعه. مقالات همایش امنیت اجتماعی، شماره 26، ص 141
-بزی، خدارحم، عبدالهی پور حقیقی، ابوالفضل (1392) تحلیل پراکنش مکانی خدمات شهری بر مبنای خواست مردم (مطالعه موردی: شهر استهبان) جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی سال 24، پیاپی 49، شماره 1
-تقوایی، مسعود، ترک زاده هادی (1390). نقش اموزش و مشارکت شهروندان در منزل حریق‌های شهری به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت بحران شهری،فصلنامه علمی پژو هشی فضای جغرافیایی، سال یازدهم،شماره 36
-توسلی، غلام عباس) (1382)، مشارکت اجتماعی در شرایط جامعه آنومیک، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول
-حکمت نیا، حسن و میرنجف موسوی، 1385، تحلیلی تاریخی از مشارکت شهروندان در اداره امور شهرهای ایران، . فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 21، شماره80
-خادم الحسنی، احمد و همکاران (1390).اداره مردمی شهر و مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (مطالعه موردی منطقه 5 شهرداری اصفهان)، فصلنامه آمایش و محیط شماره17، صص155-169
-رضویان، محمد تقی، (1381)، برنامه‌ریزی کاربری شهری، انتشارات منشی، تهران
-رهنما، محمدرحیم (1387) پژوهشی پیرامون تحقق طرحهای تفصیلی شهری با تاکید بر کاربریهای آموزشی و بهداشتی درمانی، انتشارات جهاد دانشگاهی. چاپ اول
سعیدی رضوانی، هادی. 1384، شهرسازی مشارکتی برای ساماندهی قلعه آبکوه مشهد، پایان نامۀ کارشناسی.
-شکیبا مقدم، محمد (1384)، مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها، انتشارات میر، چاپ اول
-طوسی، محمدعلی، 1380، مشارکت (در مدیریت و مالکیت)، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
-عباس زاده، محمد. (1387). بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در امور شهر (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، استادان راهنما :دکتر رسول ربانی و دکتر وحید قاسمی، پایان نامه دکتری جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان.
-فیروزی، مهدی (1384).حق مشارکت بر محیط زیست، سازمان جهاد دانشگاهی، و دبیرخانه پایان نامه سال دانشجویی، تهران، صص 62-64
-مدیران سبز اندیش (1387). جلب مشارکت مردم در مدیریت محیط زیست، شماره 10،صص9- 12
-منظمی تبار، جواد (1385). نقش مشارکت مردمی درتقویت امنیت اجتماعی. فصلنامه دانش انتظامی. سال هشتم شماره اول
-مهندسین مشاور آرمان شهر، (1379)، تدوین شیوههای ارتقاء بهره وری خدمات شهری، جلد اول.
-ناری ابیانه، محمدرضا (1382). «فرایند آموزشی»،نظام نامه ی جامع آموزشی و مشارکت‌های شهروندی، شهرداری تهران، جلد اول.
-نوری، راضیه (1392). سنجش عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بافت فرسوده شهری (نمونه موردی شهر باغملک). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
Chakrabarty, B.k, (2001), Urban management, concepts, principles, Techniques and Education. Cities 18 (5) 331-345
Harvey, D. (2009), Social Justice and the City, the University of Georgia Press, Athens, Revised Edition.
Janoski.T (1998), Citizenship and civil society, Cambridge University press. Cambridge
23.Marshal, M.j. (2004), Citizen Participation and the neighborhood Context: A Newat the Coproduction of Local Public Goods, Political Research Quarterly ,VOL. 57,No.2,PP:231-244.
24.Ohmer, M. L. (2007) , Citizen participation in neigh boarhounds organizations in poor communities and relationship to neighborhood and organizational collective efficacy, Journal of sociology and social Welfare, Vol, XXXIII, Vol. 38, No 12, pp 2225-225