دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، آذر 1393، صفحه 1-109 (سید محسن میر ، مدیر اجرایی نشریه مطالعات مدیریت شهری)