دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، آذر 1394 
شهروند مشارکت‏جو و نقش آن در مدیریت شهری(نمونه موردی: شهر ایلام)

صفحه 30-41

مهدی یعقوبی؛ میرنجف موسوی؛ فرامرز قربانی؛ مرضیه حاتمی