دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، آذر 1396 
توسعه راهبردی محلات شهری(مورد مطالعه: منطقه ۱۱ کلانشهر تهران)

صفحه 87-100

طاهر پریزادی؛ احمد زنگانه؛ افسانه فخری پور محمدی