دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، شهریور 1397 
جایگاه، ابعاد و تحقق رقابتپذیری شهری در مدیریت شهری

صفحه 78-91

فاطمه السادات افصح حسینی؛ حسین ذبیحی؛ لعلا جهانشاهلو