دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، اسفند 1397 
معاصرسازی محلات تاریخی با هدف مکان‌سازی فضاهای شهری

صفحه 41-60

عارفه ایرانی شاد؛ فرح حبیب؛ محمدجواد مهدوی نژاد


نقش سینمای ایران در پذیرش مهاجران افغان

صفحه 75-88

تکتم فرمانفرمایی؛ پریسا جعفرزاده