دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، آذر 1398 

مقاله پژوهشی

رتبه‌بندی شاخص‌ها و متغیرهای اثرگذار در تاب‌آوری شهری منطقه 15 تهران

صفحه 1-17

فروغ فتاحی واجاری؛ رحیم سرور؛ علیرضا استعلاجی