دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، اسفند 1398 

مقاله پژوهشی

نقش بازآفرینی شهری در زیست پذیری شهری (نمونه مطالعاتی: محله جاوید زنجان)

صفحه 1-16

مهرداد نجفی؛ حمیده رشادت جو؛ علیرضا استعلاجی