دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، آذر 1399 
بررسی مولفه‌های زیباشناسی دیونوسیوس مجعول در نماهای شهری

صفحه 53-69

پروانه قریب گرکانی؛ اسماعیل بنی اردلان؛ شمس الملوک مصطفوی