دوره و شماره: دوره 13، شماره 45، خرداد 1400 

مقاله پژوهشی

برپایی جشنواره‌های فیلم و تاثیرات آن در حوزه شهر و شهرنشینی

صفحه 1-10

علی رحیمی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی