دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، اسفند 1401 

مقاله پژوهشی

طراحی مدل مدیریت شهری مبتنی بر عدالت اجتماعی در شهرداریهای استان اصفهان

صفحه 1-17

10.30495/ums.2023.21755

مرتضی والی زاده؛ علی رضا شیروانی؛ ماشاالله ولیخانی


ارزیابی محیط زیست شهر اردبیل از منظر نوشهرگرایی

صفحه 29-44

10.30495/ums.2023.21766

آفاق هوشمند ننه کران؛ رسول صمدزاده؛ محمّدتقی معصومی