دوره و شماره: دوره 15، شماره 53، خرداد 1402 

مقاله پژوهشی

نقش مدیریت زمینه گرا در شکل گیری منظر تاریخی تخت سلیمان

صفحه 1-17

10.30495/ums.2023.22258

سیدمنصور رشیدی؛ سحر طوفان؛ احد نژاد ابراهیمی