دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، شهریور 1402 
تاثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسی بخش عمومی (مطالعه در حوزه مدیریت شهری)

صفحه 39-50

10.30495/ums.2023.22640

زهرا عبدلی اباتری؛ احسان کمالی؛ امین رستمی؛ آرزو آقایی چادگانی


تدوین مدل هوشمندسازی سازمانی با استفاده از تحلیل داده بنیاد (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر تهران)

صفحه 113-126

10.30495/ums.2023.22646

سیدعلی میرعسگری؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ غلام رضا هاشم زاده خوراسگانی