دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، بهمن 1392، صفحه 1-110 

مقاله پژوهشی

راهبردهای مدیریتی جهت ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان (مورد مطالعه: محلات شهرداری منطقه سه تهران)

صفحه 1-14

مهدی پورقاسم میانجی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ مهدیه اودرخانی