دوره و شماره: دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، دی 1391، صفحه 1-95 

مقاله پژوهشی

ارزیابی بافت قدیم شهرها مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل

صفحه 1-13

حسن کامران؛ مرتضی مرادی؛ حسن حسینی امینی