دوره و شماره: دوره 2، شماره 4(پیاپی 4)، دی 1389، صفحه 1-215 
مدیریت بحران در تصادف ها رانندگی (مطالعه موردی: شهر یزد)

صفحه 29-61

میرنجف موسوی؛ حسن اسماعیل زاده؛ علی باقری کشکولی


جایگاه تکنیک دلفی درمدیریت و برنامه ریزی شهری

صفحه 165-185

رحیم سرور؛ طاهر پریزادی؛ حسن حسینی امینی