دوره و شماره: دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تیر 1389، صفحه 1-192 
نقش رسان ههای جمعی در توسعه ورزش شهروندی (همگانی)

صفحه 181-192

دکتر عباس طلوعی اشلقی؛ محمود پاشائی؛ رحیم مدبری کلیانی