دوره و شماره: دوره 1، شماره 2(پیاپی 2)، مهر 1388 
بررسی راهکارهای کاهش ترافیک درکلان شهر تهران

صفحه 115-142

ایمان علی بیک؛ نادی علیزاده؛ علی حجتی