دوره و شماره: دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، تیر 1388 
مدیریت کنترل آلودگی صوتی در بزرگراه ها

صفحه 65-76

عباس علی قیومی؛ لیلا خوبان؛ پروین نصیری


پدیده نخست شهری و الگوی نظام شهری در ایران

صفحه 77-88

شهرام امیرانتخابی؛ آذر کریمی حصاری