درباره نشریه

فصلنامه  مطالعات مدیریت شهری از تابستان 1388 با هدف فراهم کردن فضایی برای عرضه مقالات علمی و تخصصی رشته مدیریت شهری و سایر رشته های مرتبط منتشر می شود.خط مشی و هدف بنیادین این فصلنامه حمایت از مطالعات محققانه درباره جنبه های مختلف مدیریت شهری می باشد.خوشبختانه استقبال استادان،پژوهشگران ودانشجویان از چاپ مقالات خود دراین مجله سبب افزایش کمی وکیفی مقالات گردیده است ؛به نحوی که گاه برای هر شماره از مجله ، حدود 40 مقاله دریافت می گردد که با داوری وارزیابی دقیق، هفت تا هشت مقاله جهت چاپ انتخاب وآماده نشر می شوند.